ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:50:57]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1R-LMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.620 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.0+000-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ความยาว 5.840 กม. ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (14) ปรับปรุงอาคารควบคุม Control House อ่างเก็บน้ำห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.49) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรบ้านนาใน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 620 เมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.50) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือส่วนราชการในเขตอำเภอคลองท่อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,725,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.51) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,353,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน .โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3797) ซ่อมแซมฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.3802) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP ฝายคลองทรายขาว ความยาว 1,150 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (2) ฝายบ้านสะท้อนกลวง ความยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 7,270 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 37,813 ไร่ ฝายคลองยา สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 32,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,868,233

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 16 ครั้ง