ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:52:01]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.154) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC กม.3+380 ยาว 5 ม. ฝายคลองนาเตย โครงการชลประทานพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 27/03/2563 480,125 60 20/05/2563 19/05/2563 18/07/2563 หจก.จิรวุฒิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.7) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพังงา พื้นที่ 9,360 ไร่ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 30/03/2563 99,613 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำลำไตรมาศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.209) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 4,933 ลบ.ม. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 27/03/2563 276,248 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.210) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,223 ลบ.ม. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 460,488 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.14) ปรับปรุงถนน สาย LMP ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,500,000 15/04/2563 3,945,995 90 10/05/2563 09/05/2563 07/08/2563 หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.1362) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 44,838 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.1363) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 14/04/2563 99,500 กลุ่มบริหารการใช้น้ำลำไตรมาศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.3422) ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,400 ลบ.ม. ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 09/04/2563 472,500 30 21/05/2563 20/05/2563 19/06/2563 หจก.พังงารวมกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.3598) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 5,753 ลบ.ม. ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 27/03/2563 322,168 30 28/03/2563 27/03/2563 26/04/2563 หจก.สุเมธการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (40) ฝายคลองพังงาทุ่งคาโงก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ความยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 30/04/2563 17,160,000 150 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (103) ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) ความยาว 73 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 31/03/2563 33,986,134 180 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง 8.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 8,958,102

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)