ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:51:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,780,000 22/05/2562 2,064,292 60 29/06/2562 28/06/2562 27/08/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 05/07/2562 18,987,449 75 14/07/2562 13/07/2562 26/09/2562 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (8) อาคารอัดน้ำน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 29/01/2562 48,510,279 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (9) ฝายคลองบางหมาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 28/01/2562 26,650,000 180 10/02/2562 09/02/2562 08/08/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (16) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 29/01/2562 33,949,036 150 10/02/2562 09/02/2562 09/07/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.168.2659) ซ่อมแซมถนนคันดินแนวท่อฝายคลองถ้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 05/03/2562 1,315,913 60 14/03/2562 13/03/2562 12/05/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (1.168.2666) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 13/03/2562 94,350 25 14/03/2562 13/03/2562 07/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (126) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เริ่มต้น กม.0+050 ฝายคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 08/01/2562 24,230,000 150 02/02/2562 01/02/2562 01/07/2562 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา (96) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 25/12/2561 21,524,068 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,542,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนบนแนวท่อส่งน้ำ 2L-LMP ฝายคลองถ้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,559,300
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,010,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา ฝายดักตะกอนบ้านพระนารายณ์ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 04/07/2561 33,979,123 120 26/12/2561 25/12/2561 24/04/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)



2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง