ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:45:06]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (139.13) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 12/12/2561 14,170,917 180 15/12/2561 14/12/2561 12/06/2562 หจก เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,360,000 24/09/2561 5,763,285 90 18/09/2561 18/09/2561 16/12/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,240,000 10/07/2561 2,492,802 90 18/09/2561 18/09/2561 16/12/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ซ่อแซมท่อลอดถนน กม.3+995 ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,080,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง