ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 02:49:13]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (37) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำชลประทานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบท่อส่งน้ำความยาว 1.80 กม. โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (8) ทำนบดินบ้านป่าครองชีพ ทำนบดินยาว 25.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุ 0.02 ล้านลบ.ม. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.71) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองอนุภาษ เพื่อผันน้ำลงคลองบางใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.72) ปรับปรุงอาคารรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 18 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (83) ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองบางใหญ่ กม.9+470 โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (84) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำขุมน้ำสรรพสามิต โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.1) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต (1.2) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)