ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:51:05]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.37) จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 30/03/2563 1,084,537 60 29/04/2563 25/04/2563 28/06/2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.281) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 7,500 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000 07/04/2563 338,160 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงานการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.282) ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม. และซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ความยาว 1.50 กม. โครงการทำนบบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,901,200 07/04/2563 493,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงานการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.284) ซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 60 ลบ.ม./ชั่วโมง สามารถยกน้ำได้ 40 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โครงการหนองแท่นแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 07/04/2563 240,000 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 บ.ปพิศรา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.286) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ปริมาณ 400 ลบ.ม. และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม.โครงการทำนบดินบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 07/04/2563 418,000 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 หจก.มดงาน การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.287) ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน control house 1 แห่ง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 21/05/2563 684,000 60 27/05/2563 บ.เค.ที.คอนสตรัคชั่น202 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.2901) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แห่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 99,975 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.2902) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 99,900 30 08/04/2563 31/03/2563 07/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ สายธารอินทรีย์ทองสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.3733) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสาขาห้วยวังพลับ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 27/03/2563 899,775 90 21/04/2563 24/04/2563 19/07/2563 หจก. วัขระ นครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (122) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสหกรณ์นิคมพนม (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมพนม) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 11,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 37,000,000 31/03/2563 35,230,000 150 03/04/2563 02/04/2563 30/08/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ฝายห้วยสมอทอง งบกลาง 2563 2563 2563 8,000,000 10/04/2563 7,400,000 80 11/04/2563 10/04/2563 10/06/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงหานทุ่งคา งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 15/04/2563 8,959,400 75 16/04/2563 15/04/2563 30/06/2563 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 10/04/2563 9,340,000 80 11/04/2563 10/04/2563 29/06/2563 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง6.625 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,248,963 25/02/2562 13,248,963 90 14/03/2562 06/03/2562 11/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 10,000,607 01/03/2562 10,000,607 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,856,346 27/02/2562 9,856,346 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก.(แปลงรวมชัยบุรี) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 40,000,850 13/03/2561 40,000,850 150 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 13,894,144 21/05/2561 12,799,983 150 19/07/2561 19/07/2561 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 31,318,106 19/06/2561 40,100,000 120 บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)