ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:01:49]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาชงโค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ระยะที่ 2) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/03/2562 3,690,000 90 27/03/2562 26/03/2562 24/06/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.39) ปรับปรุงท่อส่งน้ำฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 05/04/2562 4,992,093 90 11/04/2562 09/04/2562 09/07/2562 บ.รวมชัยทวีทองจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (28) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 05/04/2562 5,690,000 90 24/04/2562 10/04/2562 22/07/2562 หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.178) ขุดลอกและซ่อมแซมโครงการอาคารบังคับน้ำคลองหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 08/11/2561 444,620 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.179) ขุดลอกและซ่อมแซมทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/11/2561 289,842 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.180) ขุดลอกและซ่อมแซมทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 08/11/2561 466,898 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.181) ขุดลอกและซ่อมแซมฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 08/11/2561 495,635 30 09/11/2561 08/11/2561 08/12/2561 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.182) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการทำนบดินคลองบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 400,000 02/11/2561 388,400 60 03/11/2561 03/11/2561 01/01/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,650,000 30/01/2562 3,609,994 90 23/02/2562 04/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,100,000 06/02/2562 3,739,999 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,750,000 06/02/2562 3,189,993 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000 05/03/2562 2,169,993 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.โชคคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,450,000 11/02/2562 4,348,507 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,850,000 01/02/2562 2,729,995 90 09/02/2562 08/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,190,000 04/02/2562 4,120,637 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.520 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,840,000 11/02/2562 3,254,028 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.670 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,515,000 25/02/2562 3,637,256 90 02/03/2562 26/02/2562 30/05/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,190,000 04/02/2562 3,947,770 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,537,500 11/02/2562 3,129,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,637,500 20/02/2562 2,749,969 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย -1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,787,500 11/02/2562 4,049,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.825 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,212,500 11/02/2562 3,439,990 90 23/02/2562 21/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 10.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,800,000 11/02/2562 19,999,795 90 23/02/2562 18/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,350,000 30/01/2562 4,799,995 90 09/02/2562 04/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 30/01/2562 8,089,992 90 09/02/2562 04/02/2562 09/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,400,000 22/02/2562 6,299,994 90 13/03/2562 26/02/2562 11/06/2562 หจก.สุขศรัณย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย1ขวา-1ขวา- 2 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,700,000 01/03/2562 9,109,987 120 13/03/2562 06/03/2562 10/07/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,350,000 24/01/2562 8,999,969 120 02/02/2562 30/01/2562 01/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.570 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,065,000 24/01/2562 7,609,757 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย- 5 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.070 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,815,000 24/01/2562 6,538,203 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก. อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 6 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.820 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,690,000 04/02/2562 6,054,630 90 23/02/2562 08/02/2562 23/05/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.320 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,500,000 01/03/2562 6,259,989 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.975 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,387,500 01/03/2562 9,499,990 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.525 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,362,500 20/02/2562 4,739,990 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.625 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,812,500 25/02/2562 13,248,963 90 14/03/2562 06/03/2562 11/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,407,000 01/03/2562 10,000,607 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 บ.บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.940 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,230,000 20/02/2562 5,399,990 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,787,500 11/02/2562 12,559,997 90 23/02/2562 18/02/2562 23/05/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย -1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.675 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,037,500 01/03/2562 9,199,990 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.175 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,787,500 01/03/2562 7,889,992 90 13/03/2562 06/03/2562 10/06/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,400,000 27/02/2562 16,685,120 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,250,000 27/02/2562 9,856,346 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ภักสุธีโกศลการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,790,000 11/02/2562 14,099,626 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,475,000 11/02/2562 13,799,192 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนนคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,600,000 11/02/2562 14,599,961 120 23/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (10) อ่างเก็บน้ำแอ่งอโศก ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 25/12/2561 26,129,101 180 29/01/2562 22/01/2562 27/07/2562 หจก.ภาวดียงยุทธ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2667) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/06/2562 99,640 30 15/06/2562 14/06/2562 15/07/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำป่าเวพัฒนาฝั่งซ้าย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2675) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้ายสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+025-2+200 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 462,040 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2678) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.8+600 - 11+400 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 600,000 08/02/2562 387,860 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2680) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.7+750-11+885 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 01/03/2562 409,025 หจก.เอ็ม.ซีวิลนครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2686) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม.6+300 - 9+700 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 483,556 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.168.2691) ซ่อมแซมเขื่อนห้วยวังกล้วย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 08/02/2562 303,895 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 หจก.นทีทองการโยธา54
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.172.150) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ตะกอนดินหน้าฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 08/01/2562 1,328,480 90 11/01/2562 10/01/2562 10/04/2562 หจก.ม่อนแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.172.151) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บริเวณหน้าฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 08/01/2562 2,148,328 11/01/2562 10/01/2562 หจก.ม่อนแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (1.174.33) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองบางเขียน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 15/02/2562 3,788,748 90 27/02/2562 25/02/2562 27/05/2562 หจก.ชุมพรนิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (2.61) ฝายบ้านแม่ทะล่าง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 20/02/2562 17,453,038 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (26) แก้มลิงห้วยพุนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 15/02/2562 10,800,000 150 21/02/2562 20/02/2562 20/07/2562 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี โครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี งบกลาง 2562 2562 2562 28,900,000 07/05/2562 27,610,000 120 11/05/2562 10/05/2562 07/09/2562 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.16+500 ฝายคลองท่าทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 62,250,000 06/09/2561 25,399,997 120 15/09/2561 14/09/2561 12/01/2562 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+040 ถึง กม.10+000 ฝายคลองท่าทอง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 44,820,000 31/07/2561 21,869,996 120 19/08/2561 14/08/2561 16/12/2561 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+400 ถึง กม.10+650 ฝายคลองเทวดา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 46,125,000 24/07/2561 11,879,989 120 27/07/2561 25/07/2561 23/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+025 ถึง กม.1+600 ฝายคลองเทวดา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,087,500 17/07/2561 3,582,141 90 27/07/2561 25/07/2561 24/10/2561 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,750,000 17/07/2561 3,711,426 90 27/07/2561 25/07/2561 24/10/2561 หจก.จักรกลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.10+100 ฝายคลองไชยา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 33,330,000 16/07/2561 14,835,843 120 27/07/2561 25/07/2561 23/11/2561 หจก.เรวดีธุรกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดินและซ่อมแซมทำนบดิน โครงการทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 800,000 14/06/2561 431,020 30 15/06/2561 15/06/2561 14/07/2561 หจก.ม่อนแทรคเตอร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง