ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:07:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองเสาธง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,980,000 28/02/2562 4,179,989 90 08/03/2562 08/03/2562 05/06/2562 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC ฝายคลองเสาธง ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,630,000 28/02/2562 3,239,968 90 08/03/2562 08/03/2562 05/06/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,070,000 28/02/2562 2,797,620 60 05/03/2562 05/03/2562 03/05/2562 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 261,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา ฝายคลองท่าดี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 783,000 28/02/2562 489,970 30 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000-2+200 ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.200 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,742,000 28/02/2562 2,999,996 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,285,000 28/02/2562 6,499,805 90 05/03/2562 05/03/2562 02/06/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (1.168.2590) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 588,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,840,000 12/03/2562 879,944 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,465,000 12/03/2562 759,474 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 0+600 และถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝั่งขวา กม.3+200 - 3+600 ฝายคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,592,000 24/07/2562 1,830,000 60 26/07/2562 26/07/2562 23/09/2562 หจก.โชคบัญชาการ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.12+775 - 14+300 ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,897,000 24/07/2562 2,260,000 60 26/07/2562 26/07/2562 23/09/2562 หจก.เอเคเคคอนสตรั่คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,769,000 08/08/2562 2,890,000 50 10/08/2562 09/08/2562 28/09/2562 หจก.วัชระนครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 787,500
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.1+900-3+500 ฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,176,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.3+500-6+000 ฝายคลองเสาธง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,525,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000-3+200 ฝายคลองท่าดี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,480,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,465,000 12/03/2562 759,474 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,840,000 12/03/2562 879,944 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 เอเอเค คอนสตรัคชั่น

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง