ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:15:02]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองต่อยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 26/03/2562 16,480,000 120 02/04/2562 26/03/2562 30/07/2562 บริษัท วี เอ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (1.168.2606) ซ่อมแซมคันคลอง RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,098,000 18/01/2562 639,000 60 08/02/2562 01/02/2562 08/04/2562 หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (125) ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 36,000,000 08/01/2562 34,949,661 150 10/02/2562 01/02/2562 09/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (8) ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/03/2562 8,909,491 120 21/03/2562 19/03/2562 18/07/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง 2562 2561 2561 21,600,000 22/03/2562 20,540,000 120 หจก.นภัสรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 4 งบกลาง 2562 2560 2560 34,125,000 02/02/2561 21,879,999 180 20/02/2561 15/02/2561 18/08/2561 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ซ่อมแซมหินทิ้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งขวา กม.1+100 - กม.2+200 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,500,000 14/06/2561 3,792,156 30 01/07/2561 27/06/2561 29/08/2561 หจก.ภานุมาศพัฒนกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.13+055 - กม.17+451 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,500,000 25/06/2561 2,995,963 60 26/06/2561 26/07/2561 หจก.งานดีการโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง