ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 10:54:40]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (1.814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,600,000 03/04/2563 25,047,128 150 17/04/2563 08/04/2563 13/09/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (36) ปรับปรุงทรบ.คลองบางบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 2,520,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (37) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.14+700 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 16/04/2563 3,492,060 120 24/04/2563 21/04/2563 21/08/2563 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (38) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองส่งน้ำ RMC กม.15+809 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 16/04/2563 2,531,100 120 24/04/2563 21/04/2563 21/08/2563 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 19,500,000 150 25/04/2563 21/04/2563 21/09/2563 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (29) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 27/05/2563 63,800,005 180 บริษัท ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (87) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 5 ฝั่งขวา กม.2+144 - 2+744 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 31/03/2563 33,337,941 150 17/04/2563 10/04/2563 13/09/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (88) อาคารบังคับน้ำบ้านควนชะลิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,000,000 07/05/2563 6,405,000 120 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2561 2561 21,600,000 22/03/2562 20,540,000 120 14/04/2563 03/04/2563 11/08/2563 หจก.นภัสรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง 2563 2563 2563 13,200,000 08/04/2563 9,231,742 150 15/04/2563 09/04/2563 11/09/2563 บริษัท พริษ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 29,129,804 08/01/2562 34,949,661 150 10/02/2562 06/02/2562 09/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,309,820 18/03/2562 8,909,491 120 21/03/2562 19/03/2562 18/07/2562 หจก.อนันมณี
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 26,625,592 16/09/2562 26,248,145 180 07/11/2562 04/11/2562 04/05/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ระยะ ที่ 3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2563 2563 19,995,000 10/01/2563 19,990,000 180 11/01/2563 31/01/2563 09/07/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)