ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:04:59]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.77) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (11) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 4.100 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 17,500,000 05/05/2563 10,379,119 90 หจก. ศิลาไทย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (12) ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 3.500 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,500,000 05/05/2563 8,294,544 90 หจก. ศิลาไทย
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.749) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 1-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.750) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 2-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.811) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างจำนวน 10 รายการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 27/03/2563 100,000 15 28/03/2563 28/03/2563 11/04/2563 หจก. ไตรทอง
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังเชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 31/03/2563 99,998 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ-เชียรใหญ่ร่วมใจพัฒนา MC1
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.818) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฉุกเฉิน(ฝั่งขวา) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,120,000 3,017,618 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง (1.828) ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบระบบส่งน้ำและระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า MC1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,449,000 22/04/2563 6,098,000 90 บริษัท กรีนเอ็นจิเนีนริ่งแอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมประตูอุทกวิภาประสิทธิ บานที่ 9 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,240,000 23/09/2562 3,240,000 60 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม(สำนักงานใหญ่)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,266,000 06/09/2562 4,481,000 180 22/10/2562 08/03/2563 บริษัทออโต เมชั่น คอนโทรล ซีลเทมส์กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (อ.3) จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 485,915 02/10/2562 60 02/10/2562 30/11/2562 หจก.ชุมทรัพย์ เซอร์เวย์
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 485,915 02/10/2562 60 02/10/2562 30/11/2562 หจก.ชุมทรัพย์ เซอร์เวย์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)