ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:00:07]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 (1.7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (Saddle Dam) จ.พัทลุง เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometers) 3 หัว, บ่อสังเกตระดับนํ้าใต้ดิน(Observation Well) 6 แห่ง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,730,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง