ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:05:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 65,000,000 26/03/2563 43,820,000 180 30/04/2563 29/04/2563 26/10/2563 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 18/03/2563 1,940,730 90 20/03/2563 19/03/2563 17/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,492,800 07/04/2563 3,747,928 150 21/04/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.หาดใหญ่กรู๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 25/03/2563 8,398,000 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2328) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R - LMC2 เป็นช่วง ๆ (ไสท้อน) ปริมาตรดินขุด 18,800 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 13/03/2563 489,868 60 14/03/2563 13/03/2563 12/05/2563 ร้านสมจิตยิ่งเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2329) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 96,798 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2330) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC ปริมาณดิน 445 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 97,455 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2331) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 96,798 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2333) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 96,798 30 21/03/2563 20/03/2563 20/04/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2336) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 97,216 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2337) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC ปริมาณดิน 443 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 97,460 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท หาดใหญ่เเสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2338) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปริมาณดิน 444 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 100,000 20/03/2563 97,236 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2344) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000 25/03/2563 464,825 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.1+500 - กม.2+630 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 25/03/2563 486,133 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 24/03/2563 474,967 60 03/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000 24/03/2563 457,728 60 03/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 บริษัท หาดใหญ่เเสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2353) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.0+900 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 24/03/2563 476,372 60 03/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 บริษัท หาดใหญ่เเสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 18/03/2563 1,940,999 90 25/03/2563 24/03/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 17/03/2563 476,520 60 25/03/2563 24/03/2563 23/05/2563 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2361) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.0+500 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 1.000 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 486,497 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2362) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.1+700 - 2+500 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 485,143 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2363) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+700 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 485,879 60 14/04/2563 13/04/2563 12/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2364) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - 3+000 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 485,675 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัทมิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2366) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.ปากจ่า โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 25/03/2563 730,000 120 09/04/2563 08/04/2563 06/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 18/03/2563 1,940,500 90 20/03/2563 19/03/2563 17/06/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2373) ซ่อมแซมถนนบนคันอ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.160 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 25/03/2563 444,209 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 บริษัท เอส.เค.เจซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2398) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 24/03/2563 99,640 30 25/03/2563 24/03/2563 23/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายคลองกรอยใหญ่
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2412) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งขวา กม.4+900 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 484,432 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2413) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+500 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 486,041 60 14/04/2563 13/04/2563 12/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2414) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+800 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 486,009 60 21/04/2563 20/04/2563 19/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2415) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.1+650 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 486,000 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,550,000 17/03/2563 487,999 60 25/03/2563 24/03/2563 23/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสมัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,900,000 25/03/2563 492,992 60 10/04/2563 08/04/2563 08/06/2563 ร้านสมจิตยิ่งเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,450,000 13/03/2563 496,914 60 14/03/2563 13/03/2563 12/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงค์ชนก วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.3637) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ (คลองสะพานลิง) โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 23,000 ลบ.ม. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 24/03/2563 853,990 90 08/04/2563 07/04/2563 06/07/2563 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 03/04/2563 3,133,711 180 15/04/2563 14/04/2563 11/10/2563 บริบริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,500,000 20/03/2563 14,196,815 180 24/03/2563 23/03/2563 19/09/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC1 (ชะมวง) เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กม.9+450-กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,500,000 26/03/2563 15,699,951 180 02/04/2563 01/04/2563 28/09/2563 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 31/03/2563 23,467,019 180 17/04/2563 16/04/2563 13/10/2563 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 21/05/2563 38,450,000 300 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 65,000,000 24/04/2563 12,237,806 150 06/05/2563 05/05/2563 02/10/2563 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านราไมล์ออก ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,980,000 19/05/2563 9,677,166 120 21/05/2563 20/05/2563 17/09/2563 บริษัท หาดใหญ่เเสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,391,024 08/01/2562 4,391,024 180 21/01/2562 20/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ(จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,769,884 03/09/2562 12,769,884 60 10/09/2562 09/09/2562 08/11/2562 หจก.ชลชาติวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,602,641 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)