ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:09:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.37) ปรับปรุงสาธารณุปโภคหัวงานประตูระบายน้ำคลองจะนะ .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 19/12/2561 2,306,369 60 03/01/2562 02/01/2562 03/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 09/11/2561 14,546,922 180 20/11/2561 19/11/2561 19/05/2562 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดู
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยใหญ่ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 15/12/2561 68,995 30 03/01/2562 02/01/2562 01/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 29/10/2561 1,816,206 60 31/10/2561 30/10/2561 29/12/2561 บริษัทสตูลค้าเหล็ก จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 27/11/2561 900,183 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.188) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 27/11/2561 937,294 90 12/12/2561 11/12/2561 11/03/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 08/02/2562 2,190,117 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.620 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,800,000 26/02/2562 20,510,018 120 27/02/2562 26/02/2562 26/06/2562 หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 30/05/2562 18,500,012 150 05/06/2562 31/05/2562 01/11/2562 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.107) ระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 25/12/2561 8,702,723 120 17/01/2562 16/01/2562 16/05/2562 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2784) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC กม.0+000 - กม.3+360 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 437,959 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2789) ซ่อมแซมคันคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 26/12/2561 477,756 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2790) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 26/12/2561 486,987 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2791) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (นบนายเหมีย) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 26/11/2561 499,398 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2792) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 14/11/2561 2,891,131 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2793) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปูยุด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,938,312 120 07/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2794) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งไม้ด้วน (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,321,573 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2795) ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,750,000 25/12/2561 3,185,723 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2803) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,460,000 27/11/2561 95,973 60 26/12/2561 25/12/2561 23/02/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2804) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - กม.7+780 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 434,761 60 25/01/2562 24/01/2562 25/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2805) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.0+740 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 25/12/2561 443,912 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2806) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+150 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 25/12/2561 445,194 60 18/01/2562 17/01/2562 18/03/2562 บริษัท เอส.เค.เจ ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2809) ซ่อมแซมหินก่อ ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/12/2561 394,506 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2810) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 24/12/2561 493,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2811) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 14/11/2561 2,890,092 90 16/03/2562 15/03/2562 13/06/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2812) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 990,000 25/12/2561 932,871 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2813) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเชี่ยวคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 960,000 24/12/2561 912,970 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2814) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน.สำนักเอาะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 24/12/2561 901,744 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2815) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 25/12/2561 2,257,015 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2816) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2817) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 485,000 25/12/2561 355,211 90 18/01/2562 17/01/2562 17/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2819) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองสิกะ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 930,000 24/12/2561 883,368 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2820) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 1,936,736 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2821) ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 25/12/2561 967,561 90 07/01/2562 08/01/2562 07/04/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2822) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 499,798 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2823) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 21/01/2562 4,875,746 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.168.2825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 25/12/2561 1,049,602 120 24/01/2562 23/01/2562 23/05/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 01/02/2562 465,967 30 02/02/2562 01/02/2562 03/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 25/01/2562 489,846 30 26/01/2562 25/01/2562 24/02/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 08/02/2562 485,634 30 09/02/2562 08/02/2562 10/03/2562 บจก.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 18/02/2562 486,867 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชักพระ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 18/02/2562 485,961 30 19/02/2562 18/02/2562 20/03/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.172.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 08/01/2562 4,391,024 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสะเดา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/01/2562 2,639,800 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.174.35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 28/01/2562 489,216 60 30/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท มิ่งสวัสดิ์ทรัพย์การโยธา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (127) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 14/11/2561 11,358,998 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (128) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/11/2561 14,515,593 240 07/01/2562 08/01/2562 04/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 13/02/2562 11,228,652 120 26/02/2562 25/02/2562 25/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (130) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 06/12/2561 13,001,248 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (139.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา ( พรด. ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 06/12/2561 12,305,679 210 16/01/2562 15/01/2562 13/08/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (4.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 25/12/2561 26,615,961 240 24/01/2562 23/01/2562 20/09/2562 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 6.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 343,158
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด(ปชด) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 287,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา(พรด.) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 288,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 246,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง งบกลาง 2562 2560 2560 20,937,700 30/11/2561 57,998 30 18/09/2561 17/09/2561 17/10/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงคลองเรียน งบกลาง 2562 2560 2560 24,343,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (1.128) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองตาเสม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,466,192 31/10/2560 7,607,285 120 07/06/2561 06/06/2561 04/10/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,766,351 26/09/2561 6,766,351 180 28/11/2561 27/11/2561 26/05/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสวนชาม จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,769,909 26/09/2561 6,769,909 180 09/10/2561 08/10/2561 06/04/2562 หจก.จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ทอม ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,684,443 26/02/2561 23,317,786 210 27/02/2561 26/02/2561 24/09/2561 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (37) แก้มลิงคลองตาเสม เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,460,238 31/10/2560 14,548,000 180 05/06/2561 04/06/2561 01/12/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา (50) อาคารบังคับน้ำวังเปรียง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,437,069 15/11/2560 14,433,349 180 20/01/2561 19/01/2561 18/07/2561 หจก.เจ เอส พี วัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC,2R-LMC และ 1L-1R-LMC ปตร.ปลักปลิง จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 957,160
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ คลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.715 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 31/07/2561 16,202,977 90 04/09/2561 03/09/2561 02/12/2561 บจก.นนทยศ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานไสท้อน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,000,000 23/07/2561 915,900 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,980,000 28/05/2561 1,976,567 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,000,000 28/05/2561 1,938,516 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,000,000 05/07/2561 1,870,980 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,000,000 28/05/2561 6,778,979 120 31/05/2561 30/05/2561 27/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝั่งขวา (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 31/07/2561 1,168,514 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 13/07/2561 646,968 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ (จำไหร-หอยโข่ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 67,048,000 16/07/2561 1,990,047 30 11/10/2561 10/10/2561 09/11/2561 หจก.วไลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 16/07/2561 484,644 30 22/12/2561 21/12/2561 20/01/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านทับยาง (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 970,000 28/05/2561 968,017 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมฝายคลองบ้านเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 990,000 28/05/2561 987,728 90 01/06/2561 31/05/2561 29/08/2561 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท้อน (ชะมวง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 05/07/2561 2,386,846 60 24/07/2561 23/07/2561 21/09/2561 บริษัทเฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง (นบนายยิน ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,200,000 21/06/2561 4,445,113 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 21/06/2561 4,354,380 90 04/07/2561 03/07/2561 01/10/2561 หจก.ทีซีพี ปัตตานีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ บ้านหนองกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 21/06/2561 5,992,051 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 21/06/2561 4,733,966 90 06/07/2561 03/07/2561 03/10/2561 หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทร จังหวัดสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,800,000 28/09/2561 9,165,779 180 26/10/2561 25/10/2561 23/04/2562 บริษัทหาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง