ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:32:39]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.15) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลอง RMC กม.0+122 (นางน้อย) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 04/02/2562 492,000 5 05/02/2562 04/02/2562 11/02/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.38) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 30/11/2561 3,607,800 60 04/01/2562 03/01/2562 04/03/2562 บจ.ไทยสวัสดิ์ ซิลเต็มส์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.40) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ชป.ตรัง) .โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 27/11/2561 2,841,558 120 04/12/2561 03/12/2561 02/04/2562 หจก.พี.แอล ซิเลคทริคอล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.190) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 14/11/2561 583,531 90 22/11/2561 21/11/2561 09/02/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.192) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 02/11/2561 483,997 60 14/11/2561 13/11/2561 14/01/2562 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.193) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 02/11/2561 464,990 30 16/11/2561 15/11/2561 15/12/2561 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.194) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 31/10/2561 492,978 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.195) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านคลองคุ้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 31/10/2561 477,904 30 20/11/2561 19/11/2561 19/12/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.196) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 28/11/2561 497,995 5 29/11/2561 27/12/2561 03/12/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.199) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฏร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.200) ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านหินจอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/10/2561 498,642 30 02/11/2561 01/11/2561 01/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสาย1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.746 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 13/05/2562 4,100,000 45 15/05/2562 14/05/2562 28/06/2562 หจก.รุ่งวัชรากรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.972 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 13/05/2562 4,100,000 45 15/05/2562 14/05/2562 28/06/2562 หจก.รุ่งวัชรากรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 14.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 24/05/2562 41,435,895 120 25/05/2562 24/05/2562 21/09/2562 หจก.โล่ทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสายLMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/05/2562 14,004,441 60 25/05/2562 24/05/2562 23/07/2562 หจก.โล่กิจการทาง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำสายซอย2สาย(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 9.310 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 24/05/2562 32,286,877 90 25/05/2562 24/05/2562 22/08/2562 หจก.โล่ทองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.108) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง LMC กม.4+450 (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 28/11/2561 790,306 210 10/01/2562 09/01/2562 17/08/2562 หจก.อติเทพโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.109) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำคลองลำลุง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 18/01/2562 1,337,391 90 02/02/2562 01/02/2562 02/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.110) ปรับปรุงคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 29/01/2562 2,343,000 150 01/02/2562 31/01/2562 30/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.111) ปรับปรุงคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 29/01/2562 2,677,000 150 01/02/2562 31/01/2562 30/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.112) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 24/01/2562 1,750,060 150 02/02/2562 01/02/2562 01/07/2562 หจก.เอ็ม.ซีวิล นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2750) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้าย ปตร.กะลาเส โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 28/11/2561 535,462 90 10/01/2562 09/01/2562 09/04/2562 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2751) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองซอย 4 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 19/11/2561 486,816 60 23/11/2561 22/11/2561 21/01/2562 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2752) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 28/11/2561 959,149 90 10/01/2562 09/01/2562 09/04/2562 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2753) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลองLMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2754) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง1R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนวาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2755) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2763) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำคลอง1L-2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 910,000 19/11/2561 495,183 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168.2764) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 19/11/2561 494,986 30 22/11/2561 21/11/2561 21/12/2561 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.161) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 07/01/2562 2,399,998 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.172) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 07/01/2562 2,698,999 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172.173) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 07/01/2562 2,067,997 150 12/01/2562 11/01/2562 10/06/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.174.36) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ระยะ 2 โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 10/01/2562 1,789,000 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 หจก.วัชระ นครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (139.17) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 01/02/2562 498,962 5 04/02/2562 01/02/2562 08/02/2562 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (4.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 24/12/2561 29,100,000 180 16/01/2562 15/01/2562 14/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (48) แก้มลิงทุ่งน้ำผุด ระยะ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 29/01/2562 33,940,000 180 02/02/2562 01/02/2562 31/07/2562 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,280,000 27/03/2562 490,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองลำปลอก(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,410,000 27/03/2562 490,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองใหญ่(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,320,000 27/03/2562 470,000 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมฝายคลองลิพัง(พรด)จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,240,000 27/03/2562 468,000 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.4+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/03/2562 489,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.6+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 28/03/2562 499,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.10+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,150,000 28/03/2562 427,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่กม.0+500(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,400,000 28/03/2562 499,000 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่กม.2+000(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 28/03/2562 426,000 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง แก้มลิงศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 31/07/2562 300,000 60 01/08/2562 31/07/2562 29/09/2562 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMCกม.1+100(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 28/06/2562 493,920 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำLMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000 28/06/2562 497,910 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 27/06/2562 491,489 30 02/07/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,280,000 27/06/2562 482,092 30 02/07/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMCกม.0+300(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,420,000 28/06/2562 479,676 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMCกม.1+200(ปะเหลียน) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/06/2562 494,979 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMC(ปะเหลียน) จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,220,000 27/06/2562 455,779 30 09/07/2562 08/07/2562 07/08/2562 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ2ซ สายใหญ่จำนวน1แห่ง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 28/06/2562 481,164 30 29/06/2562 28/06/2562 28/07/2562 หจก.ย่านตาขาวเมืองทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่1) โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 443,204 11/01/2561 1,478,963 90 16/01/2561 15/01/2561 15/04/2561 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่2) โครงการชลประทานตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 441,245 28/12/2560 1,477,876 90 16/01/2561 15/01/2561 15/04/2561 หจก.ชุมพร นิธากรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (132) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันตัง ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 20,691,105 15/03/2561 37,000,000 180 21/03/2561 20/03/2561 16/09/2561 หจก.สุรสีห์ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.บ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 23/07/2561 19,390,008 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 บจ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.489 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,100,000 28/06/2561 1,396,256 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.978 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 20/07/2561 20,219,771 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนทางเข้าโครงการอ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทาง 5.189 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 16,000,000 03/07/2561 15,258,759 90 18/07/2561 17/07/2561 15/10/2561 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.195 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 12/07/2561 3,064,000 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สินแสงจันทร์ นครศรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.622 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,500,000 05/07/2561 17,970,000 120 19/07/2561 18/07/2561 15/11/2561 บจ.ซีวิลแอนเจียเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 1R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.523 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 20/07/2561 20,439,914 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนทางขึ้นและสันเขื่อนโครงการอ่างฯ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 02/07/2561 2,643,720 60 17/07/2561 16/07/2561 14/09/2561 หจก.ท่าพญา การสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 23/07/2561 19,390,117 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 บจ.เอสเทค ซีวิลแอนด์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.178 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 28/06/2561 3,304,134 90 13/07/2561 12/07/2561 10/09/2561 บจ.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 2R-LMC (ปะเหลียน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,000,000 30/08/2561 10,569,978 90 01/09/2561 31/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC (นางน้อย) ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.650 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,000,000 17/07/2561 11,599,993 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.922 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,900,000 28/06/2561 2,590,880 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางคันคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.160 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 22,000,000 23/07/2561 20,409,130 120 01/08/2561 31/07/2561 28/11/2561 บจ.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 1L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.700 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,700,000 24/07/2561 3,750,081 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.ฉัตรชัย การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.356 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,500,000 28/06/2561 982,042 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง 2L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.710 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 17/07/2561 8,646,273 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สังขวิทย์การค้า
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.380 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,600,000 28/06/2561 1,406,084 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 20/07/2561 19,339,990 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.756 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 19,000,000 04/07/2561 18,250,000 120 13/07/2561 12/07/2561 09/11/2561 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 05/07/2561 19,349,532 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.876 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,700,000 03/07/2561 2,049,999 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.เพชรไพรัชการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง 6.350 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 05/07/2561 19,349,820 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.640 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,700,000 28/06/2561 1,772,872 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อภิชัจจ์บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.776 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,700,000 13/07/2561 1,965,672 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.รัษฎาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 3R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.211 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,100,000 03/07/2561 3,050,820 90 18/07/2561 17/07/2561 15/10/2561 หจก.ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.283 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,800,000 17/07/2561 10,399,989 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.703 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 29/06/2561 1,691,340 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงาน ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.195 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 11/07/2561 2,798,000 120 02/08/2561 01/08/2561 29/11/2561 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 5R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 0.671 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,800,000 29/06/2561 1,584,367 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 6R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.009 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,200,000 29/06/2561 2,374,959 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.375 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,800,000 09/07/2561 5,579,714 90 24/07/2561 23/07/2561 21/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.342 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,700,000 09/07/2561 5,499,889 90 24/07/2561 23/07/2561 21/10/2561 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมถนนคันคลอง 8R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.004 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,300,000 03/07/2561 4,150,000 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.รอดรัตน์ตรัง การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมหินเรียงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายท้าย ปตร.คลองปะเหลี่ยน (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,250,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.6+000 (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,220,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.13+000 (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,260,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำLMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,090,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ1R-LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,150,000 30
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ2R-LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,220,000 30

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง