ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:09:03]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.14) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 25/05/2563 4,710,943 60 บริษัท เอสทีพี 2017
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.15) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 25/05/2563 4,890,299 60 บริษัท ว. รณภูมิ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 30/03/2563 8,151,000 90 14/04/2563 13/04/2563 12/07/2563 บริษัท ว. รณภูมิ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.75) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.1+000 - 2+000 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 23/03/2563 489,972 10 24/03/2563 23/03/2563 02/04/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (21) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,000,000 23/03/2563 287,600 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (22) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 4,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 23/03/2563 475,008 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (23) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังสมบูรณ์ ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,700 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 23/03/2563 271,000 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (24) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 23/03/2563 499,000 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.พีทีเค การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.114) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านด่าน 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 0.700 กม. ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 23/03/2563 495,988 10 24/03/2563 23/03/2563 02/04/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.115) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านน้ำราบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 1.300 กม. ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 23/03/2563 494,960 10 24/03/2563 23/03/2563 02/04/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.116) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 80 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 23/03/2563 438,995 30 24/03/2563 23/03/2563 22/04/2563 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (3) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) ระยะทาง 4.200 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 23,000,000 30/03/2563 8,707,610 120 03/04/2563 02/04/2563 31/07/2563 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (4) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ระยะทาง 2.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 11,000,000 30/03/2563 4,636,000 120 03/04/2563 02/04/2563 31/07/2563 หจก.มั่นซิ้วการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (5) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 12,370,000 120 14/05/2563 13/05/2563 10/09/2563 บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (6) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 12,300,000 120 14/05/2563 13/05/2563 10/09/2563 บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.168) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 13/04/2563 206,990 30 14/04/2563 13/04/2563 13/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.169) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 250,000 20/03/2563 242,988 30 24/03/2563 23/03/2563 22/04/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.170) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 13/04/2563 298,996 30 14/04/2563 13/04/2563 13/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.171) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMC กม.5+000-กม.7+000 เป็นช่วงๆ(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.400 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 151,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,300 ตร.ม.โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 25/03/2563 437,243 90 03/04/2563 02/04/2563 01/07/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.173) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,850 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 24/04/2563 565,128 90 01/05/2563 30/04/2563 29/07/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.174) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (กะลาเส) พื้นที่ 2660 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 26/03/2563 904,000 90 08/04/2563 07/04/2563 06/07/2563 หจก.ทรัพย์ มงคล เจริญกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.175) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 24/03/2563 436,996 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.เคพีนิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 4 รายการ โครงการชลประทานตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 60
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3530) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองน้ำใส โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 340 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 23/03/2563 499,169 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3531) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 485,920 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3532) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 485,903 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.พีทีเค การก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3533) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 485,997 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3534) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส้านแดง โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 600เมตร ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 23/03/2563 499,500 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3535) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ท้ายปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 485,930 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.จีแอนด์จี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3536) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่12 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 484,917 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.เมธีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3537) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 26,120 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 25/03/2563 996,913 120 02/04/2563 01/04/2563 30/07/2563 หจก.อติเทพโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3538) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 208,960 ลบ.ม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 10/04/2563 5,719,589 120 28/04/2563 27/04/2563 25/08/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3539) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 156,720 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 13/04/2563 2,398,000 120 28/04/2563 27/04/2563 25/08/2563 หจก.วัชระ นครการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3540) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่1โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 20/03/2563 388,973 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.จรุงเกียรติ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3541) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่5 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 485,956 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.ย่านตาขาวเมืองทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.3708) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างฯคลองท่างิ้ว ระยะ3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 35,000 ลบ.ม. ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 30/03/2563 1,933,000 90 17/04/2563 16/04/2563 15/07/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4488) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.13+000 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,260,000 13/04/2563 287,986 30 14/04/2563 13/04/2563 13/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4489) ซ่อมแซมหินเรียงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายท้าย ปตร.ปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,250,000 07/04/2563 374,984 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4490) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.6+000 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,220,000 14/04/2563 162,992 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4491) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,220,000 14/04/2563 344,998 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4492) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,150,000 14/04/2563 357,995 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.4493) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,090,000 14/04/2563 209,991 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.24) ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลาน้ำ 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,700,000 17/04/2563 63,000 10 18/04/2563 17/04/2563 27/04/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.25) ปรับปรุงท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,750,000 17/04/2563 63,000 10 18/04/2563 17/04/2563 27/04/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 7+370 (กะลาเส) ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 25/03/2563 521,753 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 หจก.อติเทพโลหะกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.125) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ 4 (ระยะ 2)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,150 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,972,000 24/04/2563 5,660,000 90 30/04/2563 29/04/2563 28/07/2563 หจก.สานสังขวิทย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.5) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองตะแบก ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 485,000 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.6) ป้องกันน้ำเค็มซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองวังอ่าง ขนาด 5 x 20 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 484,994 30 21/03/2563 20/03/2563 19/04/2563 หจก.เอสแอนด์วาย วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.7) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่1 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/04/2563 484,999 30 01/05/2563 30/04/2563 30/05/2563 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.8) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่2 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/04/2563 485,000 30 01/05/2563 30/04/2563 30/05/2563 หจก.เคพี นิว(2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง (1.9) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองไม้ฝาด ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 24/03/2563 484,993 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.เคพี นิว(2515)

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)