ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 04:16:31]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,800,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโหล๊ะหา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาวท่อ 5,660 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (32) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดกว้าง 7.70 เมตร ยาว 9.70 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (33) ระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคถังเก็บน้ำขนาด 50 ลบ.ม.จำนวน 6 แห่ง และอาคารประกอบ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 27,639,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.12) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 350,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1368) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ หินก่อจำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1370) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน หินก่อจำนวน400 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1375) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 833 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1376) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 824 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1377) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1379) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1380) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 827 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1381) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 809 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1382) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 852 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1391) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1397) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำควนกุฏิ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 498,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1398) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำพญาโฮ้ง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 488,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1400) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1401) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้า ขนาดบายระบาย 1.50X1.50 จำนาน 1 บาน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.1404) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) หินก่อจำนวน 360 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,400,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.4498) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ คันคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) กม.7+500-8+660 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายพญาโฮ้ง ความยาว 2 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 430เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 34,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม. 3+500 ความยาวท่อ 527 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ท่อส่งน้ำสาย 1ซ-สายใหญ่ ความยาวท่อ 1,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอนขนาด 6X6 เมตรจำนวน 2 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.4+615 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U-Shape ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,601 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ คลองห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 38,340,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (105) ปรับปรุงการกัดเซาะคันกั้นน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 34,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (108) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายควนกุฏิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (109) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (110) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายควนกุฏิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (111) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 4,678 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (112) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 2,653 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 63,751,368 25/03/2562 145,000,000 360 29/03/2562 28/03/2562 23/03/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 12,116,907 16/01/2562 44,900,000 270 31/01/2562 30/01/2562 27/11/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยาง 1R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) ระยะทาง1.600 กม. จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,368,928 17/09/2562 8,368,928 30 18/09/2562 17/09/2562 17/10/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC(บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ระยะาทง 1.990 กม. โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,329,980 17/09/2562 8,329,980 90 18/09/2562 17/09/2562 16/12/2562 หจก.บ้านคอกวัว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 2R-LMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 494,202 26/09/2562 494,202 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.ชูรุ่งเรืองบุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง LMC 1 (พญาโฮ้ง) ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 484,550 26/09/2562 484,550 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.บุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 1L-1L-RMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 494,422 26/09/2562 494,422 60 30/09/2562 27/09/2562 26/11/2562 หจก.บุญบันดาล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18/06/2562 12,252,543 120 19/06/2562 18/06/2562 16/10/2562 หจก.ลูกเเก้ววิศวกรรม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)