ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:35:21]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.43) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 465,000 60 23/01/2562 22/01/2562 23/03/2562 บริษัท พญาสิงห์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.44) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโห๊ละหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 25/12/2561 498,999 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.201) ซ่อมแซมโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 14/01/2562 498,160 60 15/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 27/12/2561 26,100,000 270 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก.เพชรศรียา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,500,000 27/12/2561 15,138,000 120 02/02/2562 01/02/2562 01/06/2562 หจก.เพชรศรียา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 80,000,000 16/01/2562 44,900,000 270 31/01/2562 30/01/2562 27/11/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,650,000 25/03/2562 145,000,000 360 29/03/2562 28/03/2562 22/03/2563 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2766) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าแนะ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 99,800 13/12/2561 95,000 5 20/12/2561 19/12/2561 26/01/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2767) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ควนกุฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 92,000 13/12/2561 87,875 5 26/12/2561 25/12/2561 03/01/2562 ร้านพลเจริญรวมช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.7+500-9+000 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 12/03/2562 465,290 60 13/03/2562 12/03/2562 15/05/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2770) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 499,601 30 28/12/2561 27/12/2561 27/01/2562 หจก.วีรภัทธฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2771) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 22/04/2562 1,930,225 30 23/04/2562 22/04/2562 22/05/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 12/03/2562 439,759 60 13/03/2562 13/03/2562 11/05/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2774) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 19/12/2561 499,032 60 02/01/2562 29/12/2561 03/03/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2775) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้าและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 497,871 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2776) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 499,292 60 02/01/2562 28/12/2561 01/02/2562 บริษัท PRC แอสพัล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำกลางคลอง 1L-RMC1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 485,442 60 09/01/2562 08/01/2562 10/03/2562 หจก.มังกรทองฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2778) ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 24/12/2561 495,359 60 08/01/2562 07/01/2562 08/03/2562 หจก.เรืองแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2780) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 20/12/2561 498,030 30 08/01/2562 07/01/2562 07/02/2562 บริษัทเพชรยิ่งทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2781) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.9+200 - 13+600 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/11/2561 1,499,934 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.พัชรกรการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2782) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม.5+000 - 9+500 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 29/11/2561 1,453,772 90 08/01/2562 07/01/2562 07/04/2562 หจก.พัชรกรการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.168.2783) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 24/12/2561 499,218 30 02/01/2562 28/12/2561 01/02/2562 บริษัท PRC แอสพัล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.162) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ RMC2 (นาท่อม) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 03/01/2562 485,073 60 04/01/2562 03/01/2562 05/03/2562 หจก.ไตรมิตร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.163) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 07/01/2562 1,995,669 30 09/01/2562 08/01/2562 07/02/2562 หจก.มังกรทองฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.174) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 07/01/2562 1,993,505 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.172.175) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพรุพ้อ โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/01/2562 1,990,000 30 09/01/2562 08/01/2562 07/02/2562 หจก.วังทรายทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.173.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปากพะเนียด โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,356,400 07/01/2562 9,356,000 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 บริษัท นพวิทย์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (132) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 13/12/2561 33,960,000 240 08/01/2562 07/01/2562 09/09/2562 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (139.18) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 24/12/2561 18,440,000 120 30/01/2562 29/01/2562 29/05/2562 หจก.เอเอสเอ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (4.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหรียง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 28/01/2562 18,817,997 120 05/02/2562 04/02/2562 03/08/2562 หจก.แก้วภุชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (100) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 18/06/2562 12,252,543 120 19/06/2562 18/06/2562 16/10/2562 หจก.ลูกเเก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว 2 แถว จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,054,000 10/10/2561 319,890
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC (ควนกุฏิ) กม.0+000-กม.5+315 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 20/03/2562 3,398,670 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 หจก.ชูรุ่งเรืองการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ LMC1(พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 495,000 31/01/2562 479,993 30 01/02/2562 31/01/2562 02/03/2562 หจก.ชูรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1.33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 147031 ] เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,717,876
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (136) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านควนถบ พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,350
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,350
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าแหนะ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 23,574,190
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 495,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำ 3R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 466,015 31/01/2562 465,240 5 01/02/2562 31/01/2562 07/02/2562 หจก.โชคเสรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 1R-2R-MC จำนวน 3 แห่ง (ปตร.คลองป่าบอน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 482,050 31/01/2562 481,852 5 01/02/2562 31/01/2562 07/02/2562 หจก.โชคเสรี
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 28/06/2561 19,249,931 120 29/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 6+000 เป็นช่วงๆ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.220 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,700,000 29/06/2561 17,167,920 120 30/06/2561 29/06/2561 27/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 13+600 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 9.107 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 35,000,000 19/07/2561 33,881,014 90 01/08/2561 31/07/2561 29/10/2561 หจก.ลูกแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 28/06/2561 19,259,994 120 29/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม.3+100 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.949 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 02/07/2561 19,379,971 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.800 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 13/07/2561 19,399,270 120 24/07/2561 20/07/2561 20/11/2561 บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) กม.2+750 - 10+000 เป็นช่วงๆ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.340 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 09/07/2561 17,490,017 120 10/07/2561 09/07/2561 06/11/2561 หจก.หาดใหญ่เรืองชัย
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม.5+000 - 11+900 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.004 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2561 19,409,639 90 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลองท้ายฝายนาท่อม 2 ฝั่ง กม.0+200 - 3+550 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2561 18,486,980 120 10/07/2561 09/07/2561 06/11/2561 หจก.เอ็ม.พี.ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสายคลองระบายน้ำร1(อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,000,318 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.ลูกแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 6.193 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 25,000,000 09/07/2561 23,979,997 90 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.โชคบัญชา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 11+500 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.762 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 11/07/2561 29,107,087 90 12/07/2561 11/07/2561 09/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 4+030 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 18,000,000 09/07/2561 17,104,167 9 10/07/2561 09/07/2561 07/10/2561 หจก.พริษ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+250 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000 02/07/2561 19,406,111 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+410 - 10+340 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.774 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,025,826 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.ลูกแก้วฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 7.744 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 30,000,000 13/07/2561 29,107,087 90 14/07/2561 13/07/2561 11/10/2561 หจก.แก้วภูชงค์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 1+230 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 0.723 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 14/06/2561 2,910,000 90 15/06/2561 14/06/2561 12/09/2561 หจก.มิกซ์มอส คอนสตรัคซั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2R-RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+090 เป็นช่วงๆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 26/06/2561 14,560,000 180 27/06/2561 26/06/2561 23/12/2561 หจก.ส่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมไซฟอนลอดเหมืองเหรียง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000 13/06/2561 1,745,754 90 14/06/2561 13/06/2561 11/09/2561 หจก.พีดับเบิ้ลยูเอชฯ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมตลิ่งคลองชะรัด-พญาโฮ้ง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,870,000 19/06/2561 9,549,850 120 20/06/2561 19/06/2561 17/10/2561 หจก.ปิยะเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท้ายฝายนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 24,470,300 26/06/2561 21,325,000 120 03/07/2561 26/06/2561 30/10/2561 หจก.เอ็ม.พี.ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำพรุพ้อ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 26/06/2561 14,499,507 180 27/06/2561 26/06/2561 23/12/2561 หจก.เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมฝายทดน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด(คลองชะรัด-พญาโฮ้ง) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 26,000,000 26/06/2561 25,142,000 150 26/06/2561 26/06/2561 23/11/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำ ปตร.หัวควน (พรุพ้อ) งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,650,000 14/06/2561 2,154,000 90 15/06/2561 14/06/2561 12/09/2561 หจก.เพชรรุ่งโรจน์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองฝาละมี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,500,000 03/07/2561 8,233,999 180 04/07/2561 03/07/2561 30/12/2561 หจก.ชรัตนภัทร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 60,000,000 27/07/2561 49,860,392 180 15/08/2561 14/08/2561 10/02/2562 หจก.แก้วภูชงค์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง