ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:07:11]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.202) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแค้มป์ขี้พร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 24/12/2561 2,820,050 90 31/01/2562 30/01/2562 30/04/2562 หจก. จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.203) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 20/11/2561 474,837 60 24/11/2561 23/11/2561 22/01/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.204) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 20/11/2561 947,038 90 24/11/2561 23/11/2561 21/02/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 13,787,210 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 2L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.084 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 12,596,180 90 15/01/2562 14/01/2562 14/04/2562 บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 12,394,000 90 15/01/2562 14/01/2562 14/04/2562 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.113) ระบบท่อส่งน้ำบ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 07/12/2561 5,761,843 210 25/12/2561 24/12/2561 22/07/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2826) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,450,000 28/12/2561 2,341,826 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2827) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 7+650-8+000 โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 28/11/2561 914,760 30 10/01/2562 09/01/2562 08/02/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2828) ซ่อมแซมบานระบายน้ำปตร.บาโรย โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 28/11/2561 686,380 60 29/11/2561 29/11/2561 27/01/2562 หจก. ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2829) ซ่อมแซมบานระบายน้ำปตร.ท่าแพร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 28/11/2561 772,916 60 29/11/2561 29/11/2561 21/01/2562 หจก. ทวีวัฒนาการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2831) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 07/12/2561 3,835,254 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2833) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2L-1L-LMC (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,200,000 03/12/2561 4,030,067 120 25/12/2561 24/12/2561 23/04/2562 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2834) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 24/12/2561 3,796,425 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2835) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม.11+500 - 12+500 โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,550,000 03/12/2561 2,185,386 90 22/01/2562 21/01/2562 21/04/2562 หจก. ทีเค ดีวิลลอปเมนท์
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.168.2837) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 24/12/2561 669,784 90 17/01/2562 16/01/2562 16/04/2562 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.172.165) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองฉลุง โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 07/01/2562 1,151,462 90 07/02/2562 06/02/2562 07/05/2562 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (133) ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.0+080 คลอง 1R-LMC ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 10,664,339 150 17/01/2562 16/01/2562 15/06/2562 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (134) ระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดุสน) กม.6+200 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 24/12/2561 6,342,654 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (135) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 22/01/2562 11,184,662 120 16/02/2562 15/02/2562 15/06/2562 หจก. จารุวิศวะ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (139.16) ซ่อมแซมฝายคลองท่าแพรพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 30/01/2562 19,223,006 210 21/02/2562 20/02/2562 18/09/2562 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (4.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปันจอร์ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 25/12/2561 18,682,557 180 23/03/2562 22/02/2562 21/08/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (27) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 11/02/2562 17,286,165 120 15/02/2562 14/02/2562 14/06/2562 หจก.ปิยะเพชรรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (101) ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 22/03/2562 47,456,279 300 26/03/2562 25/03/2562 19/01/2563 หจก.สุราษฎร์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.5) อาคารป้องกันน้ำเค็มขอนคลานตะวันตก ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 942,268 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.6) อาคารป้องกันน้ำเค็มบ้านโคก ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 22/01/2562 523,950 60 29/01/2562 28/01/2562 29/03/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.7) อาคารป้องกันน้ำเค็มทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 932,889 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.8) อาคารป้องกันน้ำเค็มขอนคลานตะวันออก ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 22/01/2562 934,674 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก. ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งกุโบร์ดุสน จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมท่อลอดถนนที่ กม.0+879 และ ถนนคันคลองส่งน้ำ 1R-1L-1L-LMC กม.0+000-2+300 จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,751,000 04/03/2562 6,553,961 90 19/03/2562 18/03/2562 16/06/2562 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งบกลาง 2562 2561 2561 980,000 04/04/2562 919,324 30 18/04/2562 17/04/2562 17/05/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.มะนัง จ.สตูล งบกลาง 2562 2562 2562 48,047,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 0+350 - 6+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 09/07/2561 13,878,720 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 8+500 - 12+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 20/07/2561 13,881,304 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมฝายดุสน จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,800,000 27/06/2561 9,452,287 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมฝายห้วยตำปุ๋ย จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 500,000 28/05/2561 480,600 60 12/06/2561 11/06/2561 10/08/2561 หจก. โสภาสถาพร
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายสายใหญ่ กม.0+700 - 0+855 จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,000,000 22/06/2561 6,775,613 120 27/06/2561 26/06/2561 24/10/2561 บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.คลองน้ำพระ จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,000,000 22/06/2561 8,673,608 120 27/06/2561 26/06/2561 24/10/2561 หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารรับน้ำและคันกั้นน้ำคลองระบายสายใหญ่ กม.1+065 - 3+800 จังหวัดสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 9,500,000 05/07/2561 9,172,926 90 11/07/2561 10/07/2561 08/10/2561 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.16+000 คลอง LMC งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 27/07/2561 6,576,847 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 หจก. เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.9+850 คลอง LMC งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 15,000,000 31/07/2561 14,537,749 90 03/08/2561 02/08/2561 31/10/2561 หจก. สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.9+607 ระยะ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,000,000 26/07/2561 3,627,264 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 บริษัท สตูลค้าเหล็ก จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.6+500 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,000,000 26/07/2561 9,187,344 90 02/08/2561 01/08/2561 30/10/2561 หจก. แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง