ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:57:03]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.162) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.4+900 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 31/03/2563 1,310,722 120 14/04/2563 13/04/2563 11/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.173) ซ่อมแซมปรับปรุงหัวงาน และอาคารประกอบ ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 30/03/2563 2,798,474 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.275) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 05/05/2563 904,096 120 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.142) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,850,000 25/03/2563 9,014,530 180 27/03/2563 26/03/2563 22/09/2563 บ.เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2421) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร 8+000 - 10+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 02/04/2563 3,838,467 90 01/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2422) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 18+000 - 18+500 โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000 31/03/2563 718,976 60 14/04/2563 13/04/2563 12/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2423) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 11+500 - 13+500 ความยาว 2.000 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 25/03/2563 4,219,502 120 27/03/2563 26/03/2563 24/07/2563 บ.เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2424) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มบาโรย โครงการชลประทานสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2427) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/05/2563 99,994 90 08/05/2563 05/08/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายคลองระเกต
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2429) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 25/03/2563 3,796,306 120 02/04/2563 01/04/2563 30/07/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.2430) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 715,997 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3644) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุด ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 15,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 20/03/2563 563,473 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3645) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตะโล๊ะใส ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 14,085 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 20/03/2563 505,511 60 17/04/2563 16/04/2563 15/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3646) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบาโง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 18,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 20/03/2563 668,272 60 20/04/2563 19/04/2563 18/06/2563 หจก.แก้วเจ้าจอมคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (1.3647) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ฝายคลองท่าแพร) ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 22,470 ลบ.ม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 18/03/2563 799,483 60 20/03/2563 19/03/2563 18/05/2563 บ.หาดใหญ่แสนสิริ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล (111) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.8+800 ความยาว 900 เมตร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,026,000 30/03/2563 9,676,372 150 02/04/2563 01/04/2563 29/08/2563 หจก.สมพลพาราทอง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 2562 2562 47,616,300 05/07/2562 23,841,633 300 10/07/2562 09/07/2562 04/05/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,979,957 23/03/2562 47,456,279 300 26/03/2562 25/03/2562 19/01/2563 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)