ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:45:48]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.110 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 8,336,998 90 07/02/2562 07/02/2562 07/05/2562 หจก.เพชรรุ่งโรจน์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 31/01/2562 11,317,453 120 07/02/2562 07/02/2562 16/06/2562 บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.168.2692) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 31/01/2562 1,468,665 90 12/02/2562 11/02/2562 12/05/2562 หจก.ฐิติพันธ์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และเครื่องกว้านบายระบายคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย-สายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 484,496 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 459,698 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 หจก.เคพี.นิว (2515)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา สายใหญ่ที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 29/03/2562 484,955 90 05/04/2562 03/04/2562 03/07/2562 บริษัท รวิวัฒน์พัฒนาจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (130) ระบบส่งน้ำคลอง 1L-RMC1 กม.14+550 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,515,118
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (1.10) ระบบส่งน้ำคลอง 1R-1L-RMC1 กม.0+990 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,462,973

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง