ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:37:01]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.478) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 218,150 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,470,000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2324) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านเจดีย์งาม กม.16+980 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 20.00 ม. จำนวน 2 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 369,671 60 31/03/2563 30/03/2563 29/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2325) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบ้านเฉียงพง ปริมาณหินเรียง 88 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 218,836 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2326) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองไสร้า ปริมาณหินเรียง 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 274,215 60 31/03/2563 30/03/2563 29/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2339) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านทำนบ ความยาว 990 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 460,000 19/03/2563 415,352 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2340) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านม่วงงาม ความยาว 1,100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000 26/03/2563 407,492 30 04/04/2563 03/04/2563 03/05/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2341) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านรำแดง ความยาว 1,140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 480,000 19/03/2563 422,396 30 02/04/2563 01/04/2563 01/05/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2342) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านหนองหอย ความยาว 1,060 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000 26/03/2563 418,538 30 03/04/2563 02/04/2563 02/05/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-MC พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 27/03/2563 1,002,500 150 09/04/2563 08/04/2563 05/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2354) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ 900 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,100,000 27/03/2563 1,146,820 150 09/04/2563 08/04/2563 05/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2374) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกาหรำ (หนองเสือฮูก) กม.11+810 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 20/03/2563 343,383 60 26/03/2563 25/03/2563 24/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2375) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านเชิงแส กม.6+985 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 19/03/2563 374,302 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2376) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านทุ่งบัว กม.0+450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 12.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 20/03/2563 314,752 60 26/03/2563 25/03/2563 24/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2377) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโหนดด้วน กม.3+940 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 19/03/2563 402,373 60 26/03/2563 25/03/2563 24/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2378) ซ่อมแซมท่อลอดคลองนายชู กม.3+250 ปริมาณหินก่อ 100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 20/03/2563 412,863 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2379) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 570,000 19/03/2563 429,931 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2380) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 19/03/2563 409,816 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2382) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ขี้นาค) เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 19/03/2563 409,870 60 02/04/2563 01/04/2563 31/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2383) ซ่อมแซมท่อลอดคลองหมอนอ้ายเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 19/03/2563 409,922 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2384) ซ่อมแซมท่อลอดคลองเหมืองป่า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 19/03/2563 36,994 60 02/04/2563 01/04/2563 31/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2385) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 540,000 19/03/2563 400,750 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2386) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 520,000 19/03/2563 380,535 60 01/04/2563 31/03/2563 30/05/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2387) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านม่วงงาม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 530,000 19/03/2563 433,682 30 03/04/2563 02/04/2563 02/05/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2388) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านหนองหอย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 19/03/2563 452,943 30 04/04/2563 03/04/2563 03/05/2563 หจก.แก้วเจ้าจอม คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2406) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.ปลายคลองข่อย ปริมาณหินก่อ 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 115,877 60 31/03/2563 30/03/2563 29/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2407) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านเฉียงพง กม.3+500 ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 204,945 60 24/03/2563 23/03/2563 22/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2408) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านวัดสน ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 20/03/2563 225,535 60 31/03/2563 30/03/2563 29/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.2409) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.บ้านดอนพูด 120 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 19/03/2563 371,548 60 26/03/2563 25/03/2563 24/05/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3635) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยูตกบ้านดีหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 11,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 17/03/2563 407,770 30 26/03/2563 25/03/2563 24/04/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3636) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยูตกบ้านหนองหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 11,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 460,000 17/03/2563 407,770 30 25/03/2563 24/03/2563 23/04/2563 บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3638) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอาทิตย์ กม.3+500-กม.6+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,760 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด และพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 30/04/2563 429,119 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3639) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองตาหิ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 499,000 30/04/2563 432,274 60 06/05/2563 05/05/2563 04/07/2563 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3640) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายจอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,660 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 30/04/2563 425,882 60 06/05/2563 05/05/2563 04/07/2563 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3641) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายแจ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 30/04/2563 403,680 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3642) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองนายชู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 30/04/2563 423,864 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.3643) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปากคลองหน้าอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 12,720 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 490,000 30/04/2563 427,901 60 06/05/2563 05/05/2563 04/07/2563 หจก.ขวานทองจงเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.38) ปรับปรุงท่อระบายน้ำตะโหนดด้วน ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 27/03/2563 2,300,000 150 10/04/2563 09/04/2563 06/09/2563 หจก.เทพอมรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1.39) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านป่าขวาง กม.1+415 (ซ้าย) ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,400,000 07/04/2563 3,958,071 180 15/04/2563 14/04/2563 11/10/2563 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านหนองโด กม.5+900ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,719,826 20/12/2561 7,663,292 180 30/01/2562 29/01/2562 28/07/2562 หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+570 จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,849,983 08/08/2562 3,849,983 60 22/08/2562 21/08/2562 20/10/2562 บจก.เขาแดงคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,894,862 17/01/2562 24,148,817 240 23/01/2562 22/01/2562 19/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปรับปรุงอาคารบริหารจัดการน้ำเอนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 3,578,334 29/01/2563 1,206,180 90 04/02/2563 03/02/2563 03/05/2563 หจก.บริรักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)