ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:49:11]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.210) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 11/04/2562 1,112,265 90 25/04/2562 24/04/2562 23/07/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.219) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โรงเรียนบ้านค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปุโล๊ะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 13/03/2562 700,041 60 26/03/2562 25/03/2562 24/05/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 24/07/2562 4,665,386 150 01/08/2562 31/07/2562 28/12/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,500,000 03/05/2562 8,842,515 180 15/05/2562 13/05/2562 10/11/2562 หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง อ.เมือง จ.ปัตตานี
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,700,000 03/05/2562 8,720,425 180 15/05/2562 13/05/2562 10/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (7) พนังกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 30/01/2562 24,250,610 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.168.2908) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 21/06/2562 97,767 30 24/06/2562 24/06/2562 23/07/2562 กลุ่มบริหารจัดการใช้นำ้อ่างเก็บนำ้บ้านนาหว้า
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.174.37) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 12/03/2562 2,099,824 180 20/03/2562 19/03/2562 11/07/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,433,000 25/02/2562 8,121,888 240 19/03/2562 18/03/2562 13/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังหลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,585,100 15/05/2562 10,226,964 180 30/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,300,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าฝายบ้านหัวนา งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 1,400,000 19/07/2561 252,683 5 19/07/2561 26/07/2561 26/07/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมคั้นกั้นน้ำ ปตร แฆแฆ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,500,000 25/08/2561 1,464,854 60 26/07/2561 29/09/2561 01/08/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 4,922,000 29/08/2561 4,775,095 60 12/09/2561 10/09/2561 10/11/2561 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 8,433,000 25/02/2562 8,121,888 240 19/03/2562 18/03/2562 13/11/2562 หจก. มะซาสัมพันธ์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง