ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:30:46]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างบ้านเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 09/04/2563 4,792,226 120 22/04/2563 21/04/2563 20/08/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 21/04/2563 440,889 60 22/04/2563 22/04/2563 20/06/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.200) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,140,000 23/04/2563 1,088,028 120 15/05/2563 14/05/2563 11/09/2563 หจก.เอ็มบีเอเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.3594) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบือแนปาแดและปายอใน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,700,000 09/04/2563 968,450 90 22/04/2563 21/04/2563 21/07/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.4481) ซ่อมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,200,000 09/04/2563 211,904 120 23/04/2563 22/04/2563 02/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (1.59) ระบบส่งน้ำบ้านนิคม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000 08/04/2563 7,761,028 240 27/04/2563 27/04/2563 22/12/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 08/04/2563 15,800,000 180 28/04/2563 27/04/2563 24/10/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (100) คันกั้นน้ำบ้านตือระ ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 12/05/2563 9,515,470 180 27/05/2563 26/05/2563 22/11/2563 หจก.เอ็มบีเอเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี (101) พนังกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ระยะ2 ขนาดหลังคันกว้าง 4 เมตร ลึก 6 เมตร ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 08/04/2563 24,217,868 240 28/04/2563 27/04/2563 23/12/2562 หจก.เอเอ็นวายเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,692,919
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.850กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,693,406
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,516,138
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีระยะทาง 1.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,412,361

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)