ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:33:47]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.208) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สาย 2 (พรด.) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 25/03/2562 13,375 30 26/03/2562 24/04/2562 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.212) ซ่อมแซมฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 11 (พรด.) ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,615,000 21/02/2562 679,375 5 22/02/2562 28/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,250,000 10/04/2562 7,909,115 180 บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2909) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 27/03/2562 90,000 30 28/03/2562 28/03/2562 26/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโึครงการฝายบ้านลำพะยา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2910) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านหินลูกช้าง(ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,650,000 21/02/2562 689,015 5 22/02/2562 28/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2911) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านตะโล๊ะเว (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,450,000 22/03/2562 2,352,864 120 05/04/2562 02/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.บี ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2912) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบาจุ(ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,250,000 20/03/2562 3,146,415 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.บี ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2913) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 4 (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,850,000 25/03/2562 922,820 5 26/03/2562 01/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2914) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำทะลุ (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,750,000 25/03/2562 517,015 5 26/03/2562 01/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.168.2916) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกาแป๊ะกอตอ (ปชด) โครงการชลประทานยะลา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,820,000 11/03/2562 756,969 5 12/03/2562 18/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (4.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,250,000 10/04/2562 13,055,876 210 หจก.ทัพพ์อนันต์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 100,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ โครงการคันกั้นน้ำคลองอูแบ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 28 ครั้ง