ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:04:36]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1832) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1835) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ ตำบลดินเสมอ อำเภอคีรีเขต จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1836) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1837) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านเจาะดีแย ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1840) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังศิลา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 625,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1841) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสี่สิบ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (1.1842) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านตืองอ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (3) ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 12.00 เมตร. สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 7,000 เมตร ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 21,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (49) อาคารบังคับน้ำบ้านปาฆากูแวพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 12,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากาซาแม ขนาด 2.75 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2.70 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,250,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) งบกลาง 2563 2561 2561 7,388,000
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านคลองน้ำใส ปริมาณเก็บกัก 33,600 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,952,938
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านยือนัง ปริมาณเก็บกัก 43,200 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,203,896
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธงอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,331,617
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงบ้านกือเต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,003,634
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุบ้านโหนด หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,744,336
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงทุ่งวังพญา หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,796,832
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา แก้มลิงพรุเปาะแซ หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,476,565
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,575,950

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง