ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:09:35]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.37) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฟาร์มตัวอย่างบ้านตาลีอายร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ไร่ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,700,000 16/04/2563 1,856,202 120 13/05/2563 08/05/2563 09/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.38) ปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตำบลปิยามุมัง อำเภอปัตตานี-ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,500,000 17/04/2563 7,256,552 150 13/05/2563 08/05/2563 09/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.197) โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 48,000 ลบ.ม. ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 31/03/2563 2,675,175 180 22/04/2563 20/04/2563 18/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1180) ซ่อมแซมขุดลอกคลองชักน้ำ คลอง 4.6L-8.5R กม.10+328 - 12+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 17/04/2563 2,554,758 90 20/05/2563 18/05/2563 17/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1181) ซ่อมแซมขุดลอกทางระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ LMC. ระหว่าง กม.14+650 - 16+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่,ควนโนรี อำเภอแม่ลาน โคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 530,000 30/03/2563 509,000 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L กม.14+00 - 19+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 31/03/2563 93,024 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-0.9L กม.2+140 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 31/03/2563 93,168 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1184) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5R-9.8L กม.1+00 - 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,350,000 30/03/2563 102,200 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1185) ซ่อมแซมคันคลอง Lat.34.6R กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 420,000 31/03/2563 224,750 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1186) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R - 8.2 R กม.8+810 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 468,000 30/03/2563 213,605 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1187) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R จำนวน 7 แห่ง ระหว่าง กม.3+700L - กม.5+760L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,750,000 31/03/2563 799,754 90 28/04/2563 24/04/2563 26/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1188) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D2 จำนวน 3 แห่ง กม.20+300L กม.23+100L กม.26+800L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,640,000 30/03/2563 902,000 90 29/04/2563 27/04/2563 27/07/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1189) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R กม.5+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 640,000 30/03/2563 218,976 60 28/04/2563 24/04/2563 26/06/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1191) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองจำนวน 5 แห่ง ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,840,000 31/03/2563 721,000 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1192) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำเข้านา LMC. จำนวน 3 แห่ง กม.12+800R กม.17+600R กม.23+400R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 560,000 31/03/2563 313,078 60 29/04/2563 27/04/2563 27/06/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.1833) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 99,909 30 08/04/2563 08/04/2563 07/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.4479) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat.3.6R-1.9R กม.0+010 - 0+240 ความยาวรวม 230 เมตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 850,000 31/03/2563 715,422 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.18) ท่อระบายน้ำ LMC. กม.37+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,780,000 30/03/2563 906,000 120 30/04/2563 28/04/2563 27/08/2563 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.19) ปรับปรุงท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำ Lat.12.0 R กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,750,000 31/03/2563 1,659,205 120 28/04/2563 24/04/2563 25/08/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.20) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D1 จำนวน 6 แห่ง กม 13+700L กม.13+800R กม.16+000R กม.16+200L กม.16+600R กม.18+600L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,500,000 31/03/2563 3,207,000 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.21) ปรับปรุงท่อลอดคลอง4.6L-8.5R กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,800,000 10/04/2563 1,712,000 120 20/05/2563 18/05/2563 16/09/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.22) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat 4.6 L กม.4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,700,000 10/04/2563 1,307,000 120 13/05/2563 08/05/2563 09/09/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (1.23) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D2 กม.27+100 และท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,650,000 30/03/2563 3,505,000 180 28/04/2563 23/04/2563 24/10/2563 หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (98) คันกั้นน้ำกาแลสะนอ ระยะที่ 2 ความยาว 90 เมตร ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 17/04/2563 7,343,912 150 19/05/2563 18/05/2563 15/10/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,660,700
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยาบี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,510,560 24/09/2562 7,356,560 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.2+190 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,635,167 27/09/2562 8,377,169 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 22,426,449 26/09/2562 22,844,228 150 05/11/2562 01/11/2562 02/04/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,201,026 26/09/2562 14,412,113 150 17/10/2562 15/10/2562 14/03/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2.7L กม.3+750 ถึง กม.7+900 และสาย 2.7L-3.7R กม.0+000 ถึง กม.4+200 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,979,340 23/09/2562 5,856,340 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.1+800 ถึง 3+700 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,380,320 23/09/2562 1,352,320 60 17/10/2562 15/10/2562 15/12/2562 หจก.มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง Lat 12.0R กม.2+400 ถึง 8+200 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,858,300 23/09/2562 2,799,300 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.7+970 ถึง กม.9+440 กม.14+900 ถึง กม.15+740 และ กม.33+080 ถึง กม.36+280 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,482,440 23/09/2562 2,431,440 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง CMC กม.1+275 ถึง 6+400 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,940,510 23/09/2562 3,870,510 120 18/10/2562 17/10/2562 14/02/2563 หจก.กุลชาติอุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L-17.2L กม.0+400 ถึง 4+687 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,160,458 23/09/2562 3,097,458 120 18/10/2562 17/10/2562 14/02/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย Lat 35.6L - 3.5L จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,895,435 27/09/2562 1,840,435 120 17/10/2562 15/10/2562 13/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R -8.2 R-12.0 R กม.0+000 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,205,847 27/09/2562 2,159,847 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R กม.8+350 ถึง กม. 17+230 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,460,014 27/09/2562 1,429,014 120 30/10/2562 28/10/2562 26/02/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง D10 - 2.8 R กม.0+000 ถึง 2+649 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,979,938 27/09/2562 1,942,938 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ซ่อมแซมคันคลอง D8 กม.2+500 ถึง 3+800 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,485,551 27/09/2562 1,458,551 90 18/10/2562 17/10/2562 15/01/2563 หจก.ปัตตานีณภัทรรุ่งกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงมะพร้าวต้นเดียว พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,685,171 26/09/2562 8,506,171 120 22/10/2562 21/10/2562 17/04/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงสุไหงบารู จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,557,508 26/09/2562 9,358,508 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงดูชงปาแย จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,239,429 29/03/2562 19,093,040 162 29/11/2562 26/11/2562 08/05/2563 บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แก้มลิงบาโลย จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 13,251,827 30/09/2562 13,251,827 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.รุสลันโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D5 จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,471,211 26/09/2562 4,463,211 90 01/11/2562 31/10/2562 29/01/2563 บริษัท ซี อาร์ เอ กรุ๊ปจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D4 14.1R จังหวัดปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 835,275 26/09/2562 818,275 90 01/11/2562 31/10/2562 29/01/2563 หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)