ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:23:52]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.19) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 25/03/2563 399,535 30 26/03/2563 25/03/2563 23/04/2563 ร้านธนาช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.21) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ทำการและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 25/03/2563 1,445,953 90 09/04/2563 07/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (28) สถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 14/04/2563 19,854,000 180 01/05/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.173) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 23/03/2563 2,953,410 150 09/04/2563 08/04/2563 05/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (15) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม. 0+030-1+435 ระยะทาง 1,405 เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 30/04/2563 11,482,970 120 20/05/2563 18/05/2563 16/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (16) ปรับปรุงคันคลองระบายสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ระยะทาง 2.660 กม. ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 19/05/2563 12,599,154 120 28/05/2563 27/05/2563 24/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (17) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ระยะทาง 3.810 กม. ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 15/05/2563 17,221,249 120 28/05/2563 27/05/2563 24/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.901) ซ่อมแซม ทรบ.คลองผันน้ำปาเสมัส จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 443,840 90 16/04/2563 14/04/2563 14/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.902) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู กม.3+245 จำนวน 1 แห่ง 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 200,000 20/03/2563 113,890 30 10/04/2563 08/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.903) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 กม.2+250 จำนวน 1 แห่ง 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 250,000 20/03/2563 181,240 30 10/04/2563 08/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.904) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองปลักปลา-โต๊ะแดง พื้นที่ 1,650 ไร่ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 950,000 23/03/2563 614,300 60 15/04/2563 13/04/2563 13/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.905) ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/03/2563 441,504 90 16/04/2563 14/04/2563 14/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.907) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (คลองลาน) ฝั่งขวา กม.1+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 19/03/2563 760,500 60 22/04/2563 20/04/2563 20/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นวาย
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.920) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 30/03/2563 99,671 30 01/04/2563 31/03/2563 01/05/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทุ่งนาหว่าน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.935) ซ่อมแซมอาคารและบานระบาย ทรบ.คลองระบายน้ำสายที่ 4 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 450,000 20/03/2563 381,600 60 09/04/2563 07/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลนด์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 5 ปริมาณดิน 39,100.00 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 07/05/2563 1,446,700 90 22/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3574) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย D6-D16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 36,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 05/05/2563 1,342,800 90 14/05/2563 12/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลชาติ อุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3575) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 67,464 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,700,000 19/03/2563 2,496,168 120 03/04/2563 01/04/2563 31/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.3576) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายปะลุกา-โคกยาง ปริมาณดิน 121,250 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 07/05/2563 3,372,661 90 22/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (23) ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำมูโนะ กม.11+570 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,000,000 03/04/2563 5,411,137 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.13) จัดทำ BULK HEAD GATE ปตร.ปลายคลองมูโนะ (ปูยู) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 30/03/2563 3,879,000 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.14) ปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองโต๊ะแดง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 25/02/2563 335,000 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.15) ปรับปรุงทรบ.คลองน้ำเปรี้ยว กม.7+000 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 02/04/2563 5,146,172 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค ยู เพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (1.16) ปรับปรุงทรบ.ประกอบคันคลองปาเสมัสฝั่งขวา 2 แห่ง กม.5+400, 6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,000,000 25/03/2563 3,119,836 120 16/04/2563 14/04/2563 13/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค ยู เพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาเซะ ขนาด 1 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 2,000 เมตร ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 10/04/2563 19,350,000 180 01/05/2563 29/04/2563 27/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,645,289 24/09/2562 9,487,070 120 11/10/2562 10/10/2562 07/02/2563 บริษัท พี เค ยู จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงท่อลอดคันคลองปาเสมัสฝั่งขวา กม.5+050, 7+800 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,476,617 24/09/2562 4,386,512 120 11/10/2562 10/10/2562 07/02/2563 บริษัท พี เค ยู จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย 1 ขวา (เกาะสะท้อน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,437,285 25/09/2562 5,382,000 120 03/10/2562 03/10/2562 30/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาเจาะ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ขุดลอกหน้า ทรบ. ปากคลองปาเสมัสเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโก-ลก เข้าสู่แก้มลิงคลองปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2,678,154 23/09/2562 2,642,160 90 03/10/2562 01/10/2562 31/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลชาติ อุดมทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก อาคารทดน้ำคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,420,950 10/09/2562 7,352,700 120 27/09/2562 25/09/2562 24/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง กม.2+856 - 3+500 ระยะทาง 0.644 กม. จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 9,418,875 120 14/06/2562 11/06/2562 10/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 - 1+000 ระยะทาง 1.000 กม. จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,156,893 15/07/2562 8,419,874 90 26/07/2562 24/07/2562 23/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งซ้าย จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,564,838 07/03/2562 9,490,304 120 20/03/2562 18/03/2562 17/07/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,254,087 11/09/2562 9,176,405 120 27/09/2562 26/09/2562 27/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,207,857 23/09/2562 3,175,673 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันหยงเพิ่มทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.880 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,468,204 04/09/2562 8,383,831 90 27/09/2562 25/09/2562 25/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.1+000 - 2+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,610,129 24/09/2562 5,554,010 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,867,561 19/09/2562 1,834,560 90 04/10/2562 02/10/2562 01/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระบะทาง 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 929,671 20/09/2562 920,000 90 04/10/2562 02/10/2562 01/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.100 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,093,105 18/06/2562 23,313,077 150 26/06/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.440 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,657,621 18/06/2562 17,244,260 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,839,331 18/06/2562 14,255,557 120 27/06/2562 25/06/2562 24/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.138 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18/06/2562 13,920,793 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 1 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,602,818 18/06/2562 22,963,414 150 22/08/2562 24/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ว วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.100 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 8,085,866 18/06/2562 23,591,308 150 26/06/2562 25/06/2562 22/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ 1994
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 3.340 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 14,990,806 12/09/2562 14,849,686 120 27/09/2562 26/09/2562 24/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี วี โยธากิจ
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ำสายที่ 11 ฝั่งขวา กม.0+900 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,523,746 19/09/2562 1,508,254 90 09/10/2562 07/10/2562 06/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลนด์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ป้องกันตลิ่งคันคลองมูโนะฝั่งขวากม.14+550 และ 15+150ตำบลพร่อน อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 11,117,019 26/03/2562 11,117,019 120 05/04/2562 03/04/2562 02/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)