ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:23:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (179) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2556 2563 84,151,200 28/03/2556 385,771,459 2,256 11/04/2556 17/04/2556 14/06/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (180) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2558 2564 24,750,000 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (28) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 44,388,800 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2565 473,972,000 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (3) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 72,311,600 900 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (4) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 93,167,700 900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 (2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 80,000,000 720 ห้างหุ้นส่วนจำัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3 18/03/2562 895,048 90 26/03/2562 25/03/2562 24/06/2562 หจก.โชคแปดทิศก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 24/04/2558 414,000,000 1,184 02/02/2559 02/02/2559 30/04/2562 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 19,297,700 08/02/2562 117,500,000 540 25/02/2562 24/02/2562 17/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 20,396,039 24/01/2562 23,000,000 300 25/02/2562 24/02/2562 26/12/2562 หจก. วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 พนังกั้นน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,011,506 25/12/2561 31,500,015 240 24/01/2562 24/01/2562 20/09/2562 หจก. นำ้ก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,580,237 28/03/2562 1,895,888,000 1,020 25/04/2562 24/04/2562 07/02/2565 บริษัทพระราม2การโยธา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 9,899,582 22/02/2561 17,478,855 180 06/03/2561 06/03/2561 01/09/2561 หสน. ประยงค์นครพนม
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 3 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 1,485,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)