ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:56:56]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2564 139,958,400 27/03/2558 1,475,000,000 1,830 21/04/2557 20/04/2558 23/04/2563 บริษัทอรลักษณ์สิงบุรี(1994) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 (4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 196,000,000 1,080
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 242,332
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 720,612
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 4 จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ 2000034702 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2555 2555 65,592,432

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง