ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:33:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 (26) ปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 150,970,900
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 350,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 304,028,135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,836,375
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 166,822,519
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2558 2558 95,516,463
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 5 จ้างเหมา2000119603 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 7,256,144

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)11 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 37 ครั้ง