ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 03:09:46]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (151) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 96,000,000 660
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (182) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 70,727,200 30/05/2561 312,032,000 900 18/07/2561 17/07/2561 02/01/2564 บริษัทชัยเจริญไมตรีจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (211) สถานีสูบน้ำวังหว้า – กะเฉด และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 43,200,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (223) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 121,182,100 03/03/2560 270,000,000 1,080 24/03/2560 23/03/2560 07/03/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำก่ำก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 (29) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 85,379,900 28/04/2560 252,800,000 840 24/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 2
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 6 ประตูระบายน้ำท่าฉิม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 5,899,817

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)