ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:26:11]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2557 2564 142,609,000 24/03/2558 862,844,200 1,848 27/03/2558 27/03/2558 16/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (5) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 28,673,300 08/02/2562 75,900,000 540 14/02/2562 14/02/2562 06/08/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (150) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2564 80,000,000 600
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (56) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 80,000,000 840
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 62,382,659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 2,837,592

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง