ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:05:54]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 76,394,000 26/03/2560 215,700,000 720 23/03/2560 22/03/2560 12/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2557 2563 130,968,000 24/03/2558 862,844,200 1,590 27/03/2558 27/03/2558 19/09/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (3.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 83,778,400 15/03/2560 418,888,800 840 23/03/2560 22/03/2560 10/07/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (4.2) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 19,600,000 08/02/2562 75,900,000 540 14/02/2562 14/02/2562 06/08/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 5,027,798
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 62,382,659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) ระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 32,400,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (จ้างเหมา) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 56,755,376
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (2.1) ระบบชลประทานฝั่งขวา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,475,650
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7 (1.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,175,338

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 20 ครั้ง