ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:10:21]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 132,000,000 10/01/2562 93,402,000 240 25/01/2562 24/01/2562 21/09/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 63,853,600 07/08/2561 259,633,916 900 15/08/2561 15/08/2561 30/01/2564 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 125,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำท่าฉิม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 36,851,361
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 168,381,564
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,716,937
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 17,445,995
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 8 (82) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำลาดวารี PR1 จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 40,564,603

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง