ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:54:53]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2554 2564 280,689,600 14/10/2552 1,155,780,736 3,432 14/10/2552 29/11/2552 22/05/2563 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (4) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 42,028,000 10/05/2562 1,186,673,525 720 20/08/2562 19/10/2562 08/08/2564 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 183,427,788 28/08/2561 694,000,000 720 30/10/2562 30/10/2562 18/10/2564 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 81,272,525 21/05/2562 1,039,184,917 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,019,542 25/04/2559 336,398,000 960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 3,321,000 23/12/2552 36,471,400 3,090 23/12/2552 24/12/2552 16/05/2561 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ้างเหมา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 165,874,800 28/08/2561 165,874,800 720 30/10/2562 30/10/2562 18/10/2564 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 50,459,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2560 2560 498,150 23/12/2553 36,471,400 1,652 23/12/2553 27/12/2559 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 จ.ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ10120368 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2557 2557 2,937,863 23/12/2553 36,471,400 1,652 23/12/2553 24/12/2553 08/06/2558 กลุ่มบริษัท SEATEC

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)