ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 09:31:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2554 2563 66,765,300 14/10/2553 1,155,780,736 3,090 14/10/2553 29/11/2553 16/05/2562 บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2554 2563 23/12/2553 36,471,400 3,090 23/12/2553 24/12/2553 16/05/2562 กลุ่มบริษัท SEATEC
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2564 132,770,000 28/08/2561 694,000,000 สยามพันธุ์วัฒนา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 299,029,200 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 339,631,100 บจ.ทิพากร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (31) ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 44,625,000 25/04/2560 336,398,000 960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างที่ปรึกษา คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2557 2557 8,776,750
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 59,342
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 50,459,700
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 553,500
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (3.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 8,486,278
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,321,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 165,874,800
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 10 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,715,491

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง