ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:34:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (3) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2564 33,480,600 29/04/2559 709,000,000 1,429 18/05/2559 16/05/2559 15/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (6) ประตูระบายน้ำคลองนาทวี 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (7) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งซ้าย โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 60,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (8) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 90,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 360,116,191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 246,976,826 29/04/2559 859,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 143,349,323 29/04/2559 798,194,700 1,410 12/05/2559 11/05/2559 12/08/2563 บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (จ้างเหมา) 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 70,704,675 29/04/2559 709,000,000 1,429 18/05/2559 16/05/2559 15/04/2563 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังจังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 177,484,128 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิงจะนะ จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,680,823 28/06/2562 23,899,328 150 02/07/2562 01/07/2562 28/11/2562 บริษัท โฟร์ เค การโยธา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 17,370,594
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 36,358,435 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง