ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:46:59]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 40.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 90,485,900 19/03/2562 82,696,585 240 20/03/2562 19/03/2562 14/11/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 09/03/2561 3,221,676 381 15/03/2561 13/03/2561 31/03/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2.1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2558 2562 343,017,200 29/05/2558 1,346,000 1,410 04/06/2558 02/06/2558 13/04/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (3.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 301,293,100 29/04/2559 859,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (4.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2562 335,118,100 29/04/2559 798,194,700 1,200 12/05/2559 11/05/2559 24/08/2562 บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (5.2) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 251,104,500 29/04/2559 709,000,000 1,200 18/05/2559 16/05/2559 30/08/2562 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 46,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (4) งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 73,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (32) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 102,169,800 09/02/2559 601,000,000 1,020 29/02/2559 26/02/2559 14/12/2561 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,272,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 24,717,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 จ้างเหมา โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 8,663,246
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 4,770,269
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 28,922,101
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 119,383,009
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 11 (84) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 60,912,072

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง