ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:51:47]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2563 284,936,000 05/06/2560 1,028,382,999 900 01/07/2560 30/06/2560 17/12/2562 บริษัทตรีวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2564 158,326,700 26/07/2561 558,800,000 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (4) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2555 2563 252,239,800 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 19/03/2563 16,380,000 300 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐเมืองเลย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (จ้างเหมา) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 96,181,081 25/04/2562 1,510,917,027 1,200 09/05/2562 07/05/2562 20/08/2565 บริษัทไร์ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 3,480,000 01/05/2562 86,741,048 1,200 01/05/2562 29/04/2562 20/08/2565 ประกอบด้วย บริษัทไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)