ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:04:10]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2555 2563 216,616,400 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2.2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 145,688,000 05/06/2560 1,028,382,999 900 01/07/2560 30/06/2560 17/12/2562 บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (3.2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 159,936,000 26/07/2561 558,800,000 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 41,200,000 27/02/2562 31,398,000 180 12/03/2562 11/03/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1.2) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (จ้างเหมา) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 528,000,000 25/04/2562 1,510,917,027 1,200 09/05/2562 07/05/2562 20/08/2565 บริษัทไร์ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2565 18,480,000 25/04/2562 86,741,048 1,200 01/05/2562 29/04/2562 20/08/2565 ประกอบด้วย บริษัทไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 จ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 29,076,000 26/07/2561 558,800 720 08/08/2561 06/07/2561 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 12 รายการจ้างเหมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 44,219,966 25/04/2555 1,193,119,480 3,073 01/05/2555 30/04/2555 28/09/2563 กิจการร่วมค้า เอสเค1

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง