ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:49:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (209) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 139,200,000 653,990,000 1,080 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 (2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2567 193,800,000 967,300,000 1,260 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,466
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 308,257
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 237,684

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)