ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:43:12]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.66) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 4,800,000
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,000,000 18/05/2563 18,393,871 330 18/05/2563 25/05/2563 19/04/2564 1.บ.โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 2.บ.พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 21/05/2563 19,394,525 330 21/05/2563 26/04/2564 1.บ.พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,2.บ.วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด,3.บ.เซ้าท์อี๊เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 19,000,000 21/05/2563 18,344,280 330 21/05/2563 26/04/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจ.เชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 684,934
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 687,089
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 679,684
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 676,864
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 16,033,273 07/11/2561 14/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)