ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:39:26]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการจ้างศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อนสำหรับเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนเพื่อการปรับปรุงเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2558 2558 404,976
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 953,486
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)และจัดลำดับความเสี่ยงภัย(Hazard Classification) สำหรับเขื่อนของกรมชลประทานส่วนความปลอดภัยของเขื่อนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,063,465

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง