ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:16:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 4,000,000 24/12/2561 19,364,753 360 14/01/2562 15/01/2562 บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,บ.องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด ,บ.ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.2) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาลอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 33,958,400 28/04/2560 99,912,254 720 15/05/2560 15/05/2562 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัดบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.3) โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 17,000,000 30/05/2561 540 18/06/2561 18/06/2561 09/12/2562 กิจการร่วมค้า เอฟไอวาย
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 9,016,000 30/05/2561 11,240,906 360 18/06/2561 18/06/2561 12/12/2562 กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอส ไอ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (6.5) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 9,500,000 30/05/2561 18,125,889 360 18/06/2561 11/06/2561 12/06/2562 กิจการร่วมค้า เอเอฟเอสเอส
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 2,254,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 46,041,600
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 6,644,400
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 3,724,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 93,729,646
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 88,191,668
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 4 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 920,000 03/04/2562 556,400 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 90,000 03/04/2562 52,500 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 74,400 03/04/2562 49,500 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 1,963,500 03/04/2562 1,785,000 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 5 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 35,500 03/04/2562 27,000 60 04/04/2562 02/06/2562 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 3 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 28,800 03/04/2562 21,300 60 04/04/2562 02/06/2562 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง