ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 19:33:28]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 3 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 540,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 450,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 18 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 324,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 396,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 38 เครื่อง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 300,200
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 1,628,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 2,576,000
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) จำนวน 1 คัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2562 2562 5,200,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 22 ครั้ง