ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:42:19]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,739,000 04/04/2562 940,902 90 28/04/2562 22/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯ ห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,270,000 04/04/2562 1,034,442 90 28/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/12/2561 3,097,800 150 09/01/2562 08/06/2562 หจก.ฟอเลสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ ( 1 โครงการ 1 ล้านบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (4.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 07/12/2561 2,778,348 150 18/12/2561 18/12/2561 16/05/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2561 2561 5,018,000 01/06/2561 4,232,100 150 01/06/2561 28/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2561 2561 1,768,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 6,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 37,544,800
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ขุดลอกหนองส้มโฮง จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 2,589,874 14/06/2561 2,900,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ บริการ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 7,958,845 25/01/2561 26,380,308 180 14/02/2560 14/02/2560 11/08/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 22,933,548
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,408,158 13/03/2561 24,778,555 180 21/03/2561 19/03/2561 16/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานบึงกาฬ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 12,600,000 12/07/2561 6,179,000 90 12/07/2561 09/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มชัยเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,300,000 14/06/2561 3,272,000 90 14/06/2561 10/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี การโยธา

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง