ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 02:41:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.167) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโพนทอง ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,960,500 13/03/2563 406,157 180 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสามพาด ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,960,500 26/03/2563 3,498,000 120 หจก.นันทชัยกิจรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (33) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route D กม.4+900 ถึง กม.5+125 และ กม.5+726 ถึง กม.8+225 ระยะทางรวม 2.724 กม. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,870,000 21/03/2563 5,939,608 120 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (34) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route E กม.6+848 ถึง กม.12+837 ระยะทาง 5.989 กม. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,610,000 17/03/2563 17,430,000 150 หจก.อุดร ซี เอส พี
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3080) ซ่อมแซมคันดินห้วยจระเข้ กม.3+335 ถึง กม.5+035 ความยาว 1.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 700,000 03/04/2563 388,000 60 15/04/2563 14/04/2563 14/06/2563 หจก.เทพนำโชคก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3081) ซ่อมแซมคันดินห้วยไพจานใหญ่ กม.4+127 ถึง กม.6+937 ความยาว 2.810 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,150,000 03/04/2563 633,000 90 15/04/2563 14/04/2563 14/07/2563 หจก.เทพนำโชคก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3094) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 23/04/2563 99,900 30 24/04/2563 24/04/2563 30/05/2563 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทาน P8
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3097) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันกั้นน้ำ Access Road กม.0+000 ถึง ก.ม.0+321 และคันกั้นน้ำ(Dike) Route H กม.5+457 ถึง ก.ม.6+326 ความยาวรวม 1.190 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,000,000 20/03/2563 51,543 60 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3098) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันดินกันน้ำ (Dike) Route D กม.5+050 ถึง กม.6+860 ความยาว 1.810 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,000,000 20/03/2563 79,307 60 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3694) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยลำปาวด้านท้ายหนองหมัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 149,000 ลบ.ม. ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 23/03/2563 2,294,000 120 09/04/2563 10/04/2563 06/08/2563 หจก.หินตั้งวิศวกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (129) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.2+165 ถึง 3+524 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 1.359 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,754,000 20/03/2563 482,791 210 24/03/2563 20/04/2563 19/10/2563 หจก.ป.ธีรวุฒิ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ ระยะทาง 1.2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,500,000 28/04/2563 200,803 30 01/05/2563 29/04/2563 30/05/2563 หจก.อินทุภาเพิ่มพูน 1981
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 32,455,500 25/04/2562 38,897,970 270 25/05/2562 23/05/2562 18/02/2563 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 1,825,273 22/04/2563 699,986 90 14/05/2563 11/08/2563 บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี แก้มลิงหนองหมัด ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 8,876,510 19/03/2561 30,844,175 270 19/04/2561 18/04/2561 13/01/2562 หจก.เพชรสามัคคี

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)