ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:58:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 6,000,000 29/03/2562 450 10/04/2562 02/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 9,000,000 29/03/2562 540 10/04/2562 30/09/2563 1. บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2. บ.ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3. 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 (7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 22,500,000 16/05/2561 44,100,000 420 01/06/2561 01/06/2561 25/07/2562 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแนส์ จำกัด, บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด, บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,573,100
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,751,400

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง