ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:16:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 8,938,700 28/04/2560 29,938,686 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (23.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 27,440,000 31/05/2561 34,300,000 420 15/06/2561 15/06/2561 08/08/2562 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด,บริษัทโพธิศิริทร์ ไทยคอรซัลแตนส์ จำกัด,มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 22,500,000 30/05/2561 44,100,000 540 15/06/2561 15/06/2561 06/12/2562 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ปัญญา คอนซัลเเตนท์ จำกัด,บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง