ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:02:30]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 7,000,000 27/05/2563 34,972,910 450 1.บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ 2.บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแทนส์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 12,780,000 30/05/2561 44,100,000 540 30/05/2561 15/06/2561 06/12/2562 1.บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด 2.บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 3.บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 10,000,000 28/05/2563 49,984,714 540 1.บริษัท เอส เค แมเนจเม้นท์ แอนแพลนิง จำกัด 2.บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 3.บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 (34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 10,000,000 28/05/2563 49,967,753 540 1.บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ 2.บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)