ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 10:30:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 8,608,900 28/04/2560 450 15/05/2560 15/05/2560 07/08/2561 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด,บริษัท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลเเทนส์ จำกัด,บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 (23.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 31,360,000 31/07/2561 39,200,000 480 14/08/2561 14/08/2561 06/12/2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เเมเนจเมนท์ จำกัด มหาชน,บริษัท ดีไว พลัส จำกัด,บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,807,900
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,796,100

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง