ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 20:45:00]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าเชียด จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 10,477,500 28/04/2560 450 09/05/2560 09/05/2560 01/08/2561 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลเเตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (23.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 19,600,000 25/05/2561 24,500,000 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2564 7,000,000 29/03/2562 450 09/04/2562 01/07/2563 1. บจก. ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 2. บจก.ฟลัดเวย์ 3. บจก. เอช ทู โอ คอนซัลท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 17,500,000 30/05/2561 34,300,000 450 15/06/2561 15/06/2561 07/09/2562 บริษัทชลนวัต จำกัด,บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 (7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 15,000,000 16/05/2561 29,400,000 450 01/06/2561 01/06/2561 24/08/2562 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด,บริาัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง