ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:48:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2563 3,000,000 26/03/2562 450 01/07/2563 1. บจก.ธารา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.6) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท เมก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอชทูโอ คอนซัลท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.7) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 19,810,515 450 05/05/2560 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 6,000,000 28/04/2560 19,662,420 450 05/05/2560 28/07/2561 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 15,680,000 23/05/2561 19,590,844 450 11/06/2561 11/06/2561 03/09/2562 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตน์ จำกัด,บริาัท เอสเค เเมเนจเมนท์ เเพลนนิง จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม (7.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2562 15,680,000 25/05/2561 19,593,412 450 13/06/2561 13/06/2561 05/09/2562 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริาัท เอ็นแดด คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,970,000 13/08/2562 17,970,000 330 02/09/2562 27/07/2563 1. บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000
สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง