ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:25:32]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.498) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังยาง กม.34+474 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 20/12/2561 280,000 30 14/02/2562 14/02/2562 15/03/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.499) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.44+425 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 25/01/2562 659,000 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.โนนจุ้ยก่อสร้าง (ให้บริการ)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.501) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ กม.28+380 โครงการหนองขวัญ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 20/12/2561 369,981 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.172.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC โครงการหนองขวัญ (คลองโพธิ์ขวัญ) โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,869,300 12/02/2562 1,690,000 90 21/02/2562 21/02/2562 21/05/2562 หจก. ส พรประเสริฐการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (27) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 85,000,000 28/03/2562 41,400,000 180 09/05/2562 09/05/2562 04/11/2562 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,347,800 18/03/2562 17,680,000 45 20/03/2562 20/03/2562 03/05/2562 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.164) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,917,890

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง