ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:30:12]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.232) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 27/02/2562 95,000 30 04/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรัง
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.174.5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยช้างล้วง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 14/01/2562 792,861 60 13/02/2562 13/02/2562 14/04/2562 หจก. ปุ๊กปลื้มการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (4.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่มาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 37,353,000 27/08/2561 22,381,759 60 04/11/2561 04/09/2561 02/11/2561 บ.ศักดาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายท่าช้าง งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,455,000 26/07/2561 5,100,000 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนรอบบริเวณโครงการชลประทานแพร่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 2,379,000 26/07/2561 1,670,000 30 28/08/2561 28/08/2561 28/09/2561 หจก.แพร่มีรัตน

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง