ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 04:05:36]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.185) ซ่อมแซมถนนคันคลองสาย D1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,086,400 10/03/2563 658,992 45 24/03/2563 24/03/2563 07/05/2563 หสม.สายลมพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2633) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,000,000 23/04/2563 677,996 60 13/05/2563 13/05/2563 11/07/2563 หจก.ไกรลาศ โยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2634) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,400,000 26/03/2563 397,398 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-5L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,800,000 20/03/2563 1,159,990 60 01/04/2563 01/04/2563 30/05/2563 หสม.เค.ดี.บี.การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2636) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000 26/03/2563 463,550 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2652) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2665) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ชัยมงคลโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 26/03/2563 456,084 120 15/04/2563 15/04/2563 12/08/2563 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2666) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ท่าไม้แดงโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 5,000,000 26/03/2563 456,084 120 15/04/2563 15/04/2563 12/08/2563 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (25) โครงการปรับปรุงคลองต้นข้อพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว, ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 95,000,000 12/05/2563 48,230,000 หจก.ลายหอยหินอ่อน
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมน่าน,ยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย งบกลาง 2563 2563 2563 4,980,000 25/09/2562 4,594,580 60 16/10/2562 14/12/2562 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 18,049,108 01/04/2562 45,303,368 210 18/04/2562 18/04/2562 13/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,685,583 26/09/2562 9,406,583 60 01/10/2562 15/12/2562 หจก.สามเพชร
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 9,782,884 26/09/2562 9,497,884 60 01/11/2562 30/12/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 1,994,640 26/09/2562 1,936,640 30 01/11/2562 30/11/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,749,241 26/02/2562 4,510,111 150 14/03/2562 14/03/2562 10/08/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจอเนียริ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)