ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 10:23:40]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.73) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 15/01/2562 330,684 30 05/02/2562 06/02/2562 06/03/2562 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (24) ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 69,000,000 01/04/2562 45,303,368 210 18/04/2562 19/04/2562 13/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.562) ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย D0 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 30/01/2562 1,597,740 90 08/02/2562 09/02/2562 08/05/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.564) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสาย RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 08/02/2562 667,200 60 21/02/2562 22/02/2562 21/04/2562 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.565) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ฝั่งขวา โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 20/03/2562 1,215,150 60 28/03/2562 29/03/2562 26/05/2562 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.566) ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย D4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 30/01/2562 778,908 90 08/02/2562 09/02/2562 08/05/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.567) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสาย 1L โครงการฝายศรีเชลียง โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 12/02/2562 451,855 30 21/02/2562 23/02/2562 22/03/2562 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.569) ซ่อมแซมหินเรียงระบบส่งน้ำ ปตร. แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,000,000 28/03/2562 1,393,999 60 05/04/2562 06/04/2562 05/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชพล คนก่อสรา้ง
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.570) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 20/03/2562 937,916 60 28/03/2562 29/03/2562 26/05/2562 หจก.ชโนทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (29) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่น้ำยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 15/01/2562 2,847,000 240 23/01/2562 23/01/2562 19/09/2562 หจก.ต้นประสงค์ 2533
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (37) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 63,550,000 26/02/2562 4,510,111 150 14/03/2562 14/03/2562 10/08/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจอเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (2.18) อาคารบังคับน้ำคลองหินเสมา ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 25/03/2562 1,990,000 180 03/04/2562 03/04/2562 29/09/2562 หจก.ต้นประสงค์ 2533
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมเสริมคันกั้นน้ำบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำยมเหนือ ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 787,634 01/07/2562 787,634 60 10/07/2562 11/07/2562 08/09/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 649,940 01/07/2562 649,940 60 10/07/2562 11/07/2562 08/09/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานประตูระบายน้ำ แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.930 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 6,000,000 04/07/2561 3,169,999 60 23/08/2561 23/08/2561 21/10/2561 หจก.จามิกกรวิศวการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 3,500,000 24/07/2561 1,979,972 60 01/08/2561 02/08/2561 29/09/2561 หจก.ไกรลาศ โยธาการ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง