ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:01:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (4) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2564 47,895,700 28/08/2562 206,855,167 690 03/10/2562 02/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิล พี จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2565 76,000,000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 (37) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2561 2563 68,992,400 30/04/2561 203,644,000 600 09/05/2561 08/05/2561 29/12/2562 บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 อาคารสำนักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 50,000,000 28/08/2562 216,000,000 690 03/10/2562 03/10/2562 22/08/2564 บริษัท ซีวิลพี จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง