ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 07:27:54]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (172) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2563 68,153,700 26/09/2559 206,764,229 900 12/10/2559 10/10/2559 30/03/2562 บริษัทสิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (173) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 60,788,000 03/04/2560 295,000,000 990 26/04/2560 25/04/2560 10/01/2563 หจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 (186) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2562 2565 209,258,100 22/02/2562 820,620,290 900 12/03/2562 11/03/2562 27/08/2564 บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง