ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 03:26:21]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 (44) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2551 2564 65,043,200
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2)จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 28,923,600 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้างจำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2561 2561 20,761,578 31/03/2560 87,500,000 540 13/04/2560 04/10/2561 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2555 2555 4,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)