ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:11:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.4) ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 15/01/2562 888,232 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.5) ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 15/01/2562 1,451,840 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.6) ฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 21/01/2562 1,239,758 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 บริษัท สิริวิบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.7) ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,000,000 21/01/2562 494,357 150 25/01/2562 24/01/2562 23/06/2562 บริษัท สิริวิบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.8) ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 15/01/2562 1,967,864 210 23/01/2562 22/01/2562 20/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทนการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (33) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 29,090,300 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (34) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2562 398,100 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง