ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:50:16]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (32) ฝายคลองหนองบัว พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 21,711,000 23/03/2563 6,585,019 180 05/04/2563 04/04/2563 01/10/2563 หจก.นุชนารถ
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (42) ฝายบ้านนาเมือง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 39,375,700 30/04/2563 489,800 180 หจก. โรงหล่อ ส.ไพบูลย์
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 ปรับปรุงฝายสามง่าม งบกลาง 2563 2563 2563 180,000,000 130,800,000 หจก. สามเพชร

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)