ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:01:18]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (9) อาคารบังคับน้ำบ้านโรงวัว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/12/2561 518,889 180 09/01/2562 07/01/2562 07/07/2562 หจก. พี เอ็น รุ่งเรื่องกิจ
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.13) ฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 15/01/2562 337,160 150 15/01/2562 28/01/2562 26/06/2562 หจก. พีเค แม็กคานิก
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.14) อาคารบังคับน้ำคลองสะแก-ป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/01/2562 6,951,759 180 23/01/2562 23/01/2562 21/07/2562 บ.ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.15) อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 5,109,712 180 05/02/2562 05/02/2562 03/08/2562 บ. เอ.พี. ซัพพลลาย แอนด์ พาร์ท จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง