ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:28:58]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.6844 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,535,000 21/05/2562 2,140,885 90 22/06/2562 20/06/2562 19/09/2562 บจ.ศักดาพร จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.238 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 922,000 17/05/2562 649,000 90 28/06/2562 26/06/2562 25/09/2562 หจก.ไกรลาศโยธาการ
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (62) ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 79,300,000 08/01/2562 43,840,000 270 05/02/2562 04/02/2562 01/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (9) ฝายคลองดง เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,765,435
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (2) ทรบ.คลองตาโฮ่ พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 12,699,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ฝายบ้านเพชรเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 20,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง