ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:57:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำซำตมขาว ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,500,000 18/01/2562 2,027,647 150 01/02/2562 30/01/2562 30/06/2562 บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (6) ฝายห้วยโป่งเอียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 23/01/2562 25,000 5 โรงกลึงลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (7) ฝายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,000,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (8) ฝายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 23/01/2562 483,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.19) ฝายห้วยปอเหนือ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,000,000 23/01/2562 25,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.20) ฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 23/01/2562 56,324 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.21) ฝายบ้านกุดค้า(ห้วยม่วง) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 60,690 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.22) ฝายห้วยอีโดก ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.23) ฝายห้วยอังฮ้า ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 23/01/2562 52,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.3) ฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,000,000 23/01/2562 72,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.4) ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 23/01/2562 57,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2561 2561 19,759,000 09/10/2561 9,215,286 300 26/10/2561 25/10/2561 21/08/2562 ห้างหุ้นส่วนพินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี งบกลาง 2562 2560 2560 46,976,000 14/11/2560 615,514 150 22/11/2560 21/11/2560 20/04/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2562 2560 2560 23,348,000 14/11/2560 2,302,759 180 23/11/2560 22/11/2560 21/05/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ทีเจริญทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (15) ฝายบ้านทุ่งฝน เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,382,529 20/11/2560 1,971,107 150 29/11/2560 29/11/2560 27/04/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษมาซัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (10) อ่างเก็บน้ำบ่อประทาย ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 11,881,261 14/12/2560 25,699,854 330 27/12/2560 26/12/2560 21/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ)การปิโตเลี่ยม
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนภายในบริเวณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,200,000 05/06/2561 4,929,987 150 20/06/2561 05/06/2561 16/11/2561 บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง