ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:41:38]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.17) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/01/2562 2,180,569 150 29/01/2562 25/01/2562 28/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระภัทร 1992 คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (201) ฝายลำเซบาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 9,380,620 21/02/2561 13,999,872 270 23/02/2561 22/02/2561 19/11/2561 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง