ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:54:51]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,580,000 13/06/2562 10,700,000 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สวรงค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,113,000 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,533,000 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,366,000 26/06/2562 15,685,920 150 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,210,000 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,178,000 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.390 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,295,000 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,479,000 13/06/2562 6,771,203 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (17) ฝายห้วยหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/01/2562 6,992,999 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.ชนวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (18) ฝายห้วยคลองปูน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/01/2562 1,850,000 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (63) ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.32) ฝายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.33) ฝายบ้านหนองหินตั้ง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 3,000,000 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 หจก.นิโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.34) ฝายบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 22/01/2562 3,575,273 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 บริษัท กิตติเทพ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.35) ฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 22/01/2562 3,668,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.37) ฝายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 01/02/2562 2,197,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.38) ฝายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/01/2562 4,899,968 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.39) ฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 4,587,025 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.สาธิตคอนสตรัคชั่น กรู๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.40) ฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 01/02/2562 14,199,400 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.7) ฝายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 1,149,024 150 08/02/2562 07/02/2562 07/07/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.8) ฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 01/02/2562 5,147,939 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก. ส.โชคดีอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.9) ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,500,000 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (69) ประตูระบายน้ำบ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง