ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 03:59:42]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3) ฝายห้วยลึก ขนาดสันฝาย ยาว 48.00 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 07/04/2563 795,999 150 21/05/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.โคราชพัฒนะ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4) ฝายห้วยสมอ ขนาดสันฝาย ยาว 24.50 เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 07/04/2563 4,299,621 210 17/04/2563 16/04/2563 12/11/2563 หจก.โชคชัยร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (8) ฝายบ้านกะทม (อังกัญ) ขนาดสันฝาย ยาว 48.70 เมตร ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 15/04/2563 3,800,570 180 24/04/2563 23/04/2563 20/10/2563 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (35) ฝายหนองราศรี ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 07/04/2563 1,798,847 150 18/04/2563 17/04/2563 14/09/2563 หจก.โชคชัยร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสู่หนองพลอง ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 34,800,000 07/04/2563 11,465,389 150 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (7) แก้มลิงหนองละหานน้อย(บึงละหานลูกนก-หนองละหานน้อย) ความจุ 1.78 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 64,725,400 23/04/2563 15,746,061 150 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (30) ฝายบ้านนางรำ ขนาดสันฝาย ยาว 49.42 เมตร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 30/03/2563 4,310,000 180 21/04/2563 17/04/2563 17/10/2563 หจก.โคราชพัฒนะ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (36) ฝายบ้านโนนศิลา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 2,617,693 180 04/04/2563 03/04/2563 30/09/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (37) ฝายบ้านตะแบก ขนาดสันฝาย ยาว 48.40 เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000 07/04/2563 8,922,272 210 17/04/2563 16/04/2563 12/11/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (58) ฝายบ้านนา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 1,589,888 120 21/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (65) ฝายทุ่งโก ขนาดสันฝาย ยาว 30 เมตร ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 30/03/2563 1,865,205 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.7) แก้มลิงบึงหนองบุนนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,644,000 07/04/2563 2,496,899 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.8) แก้มลิงสระป่าทำเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,000,000 07/04/2563 1,700,000 120 25/04/2563 24/04/2563 22/08/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.9) แก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,500,000 07/04/2563 2,350,000 150 17/04/2563 16/04/2563 13/09/2563 หจก.มาตราวาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (10) แก้มลิงบ้านสองคอน ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 16/04/2563 10,939,602 150 29/04/2563 28/04/2563 25/09/2563 บริษัท ประสาทสุข จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (11) แก้มลิงบ้านหนองเขวา และอาคารประกอบ ความจุ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 13,647,700 16/04/2563 5,676,211 150 29/04/2563 28/04/2563 25/09/2563 บริษัท ประสาทสุข จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (66) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำสนามบิน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 19/05/2563 33,900,000 210 บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (136) ประตูระบายน้ำบ้านตาสุ ขนาดบาน กว้าง 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 บาน ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 35,000,000 07/04/2563 2,289,000 180 28/04/2563 27/04/2563 24/10/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,128,808 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,879,611 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพานตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,290,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 39,709,721 27/09/2562 39,050,332 150 18/10/2562 18/10/2562 15/03/2563 บ.ทวินเอส พีดีคอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 22/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,869,612 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1.390 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ด้วยผิวทางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีตระยะทาง 3.514 กม. จ.นครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 5,344,333 24/09/2562 5,256,333 120 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 4.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 4,428,078 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 16.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 15,710,316 26/06/2561 15,685,920 150 09/07/2561 08/07/2561 05/12/2561 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,471,386 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,511,678 13/06/2562 6,471,204 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยะยะทาง 3.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 7,879,920 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,111,500 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2563 2562 2562 6,293,304 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)